อาสาสมัครวิชาชีพ – THAI PROFESSIONAL VOLUNTEER สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

0 review จัดเก็บในบันทึกงานอาสา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องสำหรับการพัฒนาผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้เกิดคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนRead more