จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่า จ.กาญจนบุรี
โครงการเมล็ดพันธ์ุแห่งความดี
วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น. (ออกเดินทางคืนวันเสาร์ที่ ๓ ส.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. )
[ สถานที่ ]
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
๒.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ

seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..


[ ความตั้งใจ ]
๑.ปลูกป่าด้วยการกระจาย (ยิง) เมล็ดพันธ์ุพืชในเขตป่าฟื้นฟู
๒.คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินและต้นไม้ จากการฟื้นฟู่ป่า
(ในกระบวนการฟื้นฟูตัวเอง ฝายชะลอน้ำคือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์ อากาศและดินจะมีความชื้นสูง การงอกของเมล็ดพันธ์ที่มีสัตว์เป็นพาหะ และการเติบโตของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ดี และแนวฝายชะลอน้ำจะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดไฟป่าจะเป็นแนวกันไฟได้ดี)
๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้
๔.ส่งเสริมการตระหนักให้เรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการขาดแคลนป่าไม้ขาดแคลนแหล่งน้ำ และอาหาร
หากธรรมชาติเสียสมดุล จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต
๕.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย


[ รับสมัครอาสามารถบัส ] จำนวน ๕๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ
[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ
[ รับสมัครอาสาเดินทางมาเอง ] จำนวน ๓๐ ท่าน ไม่จำกัดอายุ


[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมคนละ 550 บาท (ค้างคืน)
โดยแจกแจงดังนี

  • เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
  • ค่าอาหาร ๒ มื้อ
  • ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
  • สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าบำรุงที่พัก ๑ คืน  (หากรถบัสไม่เต็มเปลี่ยนเป็นรถตู้ )

กรณีเดินทาง/ขับรถมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม 250 บาท (ไปกลับ)
เป็นค่าอาหารกลางวันและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ
(ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ คนละ 100 บาทรับผิดชอบตัวเอง )

[ มีใบเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน]


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ กำหนดการ ]

คืนวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่
เวลา ๐๐.๓๐ น. เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เข้าที่พัก
(เตรียมเครื่องนอน หมอนผ้าห่มมาเอง)

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. ทีมค่ายอาสาค้างคืน รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย
(สวัสดิการมื้อ ๑ )พร้อมเปลี่ยนชุดเข้าป่า

ในส่วนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง
วลา ๐๘.๐๐ น.- ๐๘. ๓๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง (สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ ไม่เกินเวลา ๐๘.๓๐ น.)
โปรดรักษาเวลา หากมาสายจะไม่เจอใครเพราะเข้าป่าหมดแล้ว
ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ในการติดต่อ และไม่สามารถออกมารับได้

เวลา ๐๘.๓๐ น. -๐๙.๓๐ น. /กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม /ให้ความรู้เรื่องการปั้นซีสบอม (กระสุนเมล็ดพันธ์พืช,เมล็ดพันธุ์พืชคลุกดิน)

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางระหว่าง 2 -3 กม. เพื่อเข้าไปยิงเมล็ดพันธ์ุพืชปลูกป่า
ระหว่างทางจะแวะช่วยกันทำฝายชะลอน้ำให้ช้างได้มีน้ำกิน
(จะแบ่งเส้นทางออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ ๑ สำหรับเด็กและผู้ที่ไม่ชอบเดินไกล 2-3 กิโลไปกลับ/ ระยะที่ ๒ สำหรับคนที่ชอบเดินป่า ระยะไปกลับ 6-7 กิโล )

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.เดินเท้ากลับค่ายฯ
และรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการ)

ทำภาระกิจส่วนตัว /เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า
(เตรียมชุดมาเปลี่ยนให้พร้อมหากเป็นคนเหงื่ออกเยอะ)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. สรุปกิจกรรม และมอบใบเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

(สำหรับอาสาที่เดินทางมาเองจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเพียงเท่านี้สามารถเดินทางกลับก่อนได้ )

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทาง มุงหน้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ (มีค่าธรรมเนียมเข้าคนละ 100 บาทรับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. พักผ่อนเล่นน้ำตก และรับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น.
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

เว็บไซต์

http://www.อาสาสมัคร.com

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 550