ภาพรวมของโครงการ
สวนลมหายใจอันสงัดมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ 3 คน
มีความสนใจในเรื่องการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนมันคือกระบวนการที่ใช้ในทำงานเพื่อไปข้างหน้า
ในกระบวนการนี้ได้ทำงานกับชุมชนเพื่อพัฒนางานชุมชน และยังทำงานกับเครือข่ายอาสาสมัครในเมืองไทย
อีกทั้งยังทำงานกับกลุ่มคนหลากหลายที่มีความคิดและจุดมุ่งหมายเหมือนกัน ในพื้นที่ของชุมชน
รวมถึงยังทำงานกับโรงเรียนและเด็ก ๆ รวมทั้งอาสาสมัครที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดยทางครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในสวนในช่วง 6
ปีที่ผ่านมาและเริ่มปลูกต้นไม้และสร้างบ้านด้วยตัวเองยินดีต้อนรับอาสาสมัครและผู้มาเยี่ยมชม
ได้เริ่มต้นในการสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนในท้องถิ่นไม่กี่ครั้งและดูความต้องการในการพัฒนาชุมชน
เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมการศึกษาทางเลือก,
การพึ่งพาตนเองและการทำงานกับไทยและอาสาสมัครชาวต่างชาติที่จะปรับปรุงชีวิตของชุมชนและสังคม

จุดประสงค์ของโครงการ
•เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติและเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนทางวัฒ
นธรรม
• เพื่อปรับปรุงการรับรู้ตนเองของเด็กและคนหนุ่มสาว และให้พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อแสดงออก
• เพื่อสร้างพื้นที่เปิดสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนระบบนิเวศที่พึ่งพาตนเองได้

กิจกรรม   
– อาสาสมัครจะจัดบทเรียนและเกมภาษาอังกฤษและศิลปะให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 7 ถึง 12
ปี) ทั้งที่โรงเรียนชุมชน (2-3 วันต่อสัปดาห์) และที่สวนลมหายใจอันสงัด
– อาสาสมัครจะทำงานศิลปะในบ้านดิน เราได้สร้างบ้านดิน 2 หลังและห้องสมุด 1 หลัง
ตอนนี้เรากำลังสร้างอาคารทำสมาธิขนาดใหญ่และบ้านของครอบครัวรวมถึงบ้านอาสาอีกแห่งหนึ่งจากดิน
– อาสาสมัครจะปลูกผักและปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยหมักและเก็บผลไม้เช่นกล้วยและมะม่วง

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ
1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
5. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

ประวัติองค์กรสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)
“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547
โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548
และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)”
เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่  15/2 ม.3 ต. โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมาเกือบ 13 ปี เสมือนเด็กน้อย
ที่เริ่มด้วยวัยแห่งการเรียนรู้  รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์
ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน
นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย  ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น
กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ)
ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ
(เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย)  ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้
เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติ
เข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

ค่าใช้จ่าย : 3,000