ค่ายอาสา “ฝายมีชีวิตคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า”

ณ คลองขุนพุงกะโล้ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

[ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตลอด 3 วัน 2 คืน]  มี ดังนี้

– ค่าประสานงานในพื้นที่
– ค่ายานพาหนะสำหรับเดินทางเข้าพื้นที่ ไป-กลับ
– ค่าอาหารตลอดค่าย 3 คืน 2 วัน
– ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยทำฝาย
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าวัสดุ / อุปกรณ์ในการทำฝาย (กระสอบปุ๋ย ,ทราย, เชือก ฯ)
– อื่น ฯลฯ

[ความตั้งใจ]

1.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง และพัฒนาวุฒิภาวะของตนเอง
2.เรียนรู้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชุมชน
3.สร้างฝายมีชีวิตเพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับชุมชน
4.เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
5.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสา

………………………………………………………………………………………………………………….

[กำหนดการ]

<วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 24.00 น. – 02.00 น.> – ทีมงานอาสาชายขอบ รอรับอาสาสมัคร ณ จุดนัดพบ 2 จุด ดังนี้
1.) จุดจอดรถทัวร์ บ้านสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
2.) สถานีรถไฟพิจิตร จ.พิจิตร
*******กรณีขับรถมาเองพบกันที่จุดจอดรถทัวร์ บ้านสากเหล็ก ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร********
<เวลา 24.00 น. – 02.00 น.> – อาสาสมัครออกเดินทางจากบ้านสากเหล็ก มาถึงอยู่เจริญรีสอร์ท หมู่ที่ 2
ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก อาสาพักผ่อนหลับนอน ตามอัธยาศัย
<เวลา 05.30 น. – 07.00 น.> – อาสาสมัครตื่นนอน ทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
<เวลา 07.00 น. – 08.00 น.> – กิจกรรมปฐมนิเทศน์ รู้จักชุมชน เรียนรู้กิจกรรม แบ่งกลุ่มจับคู่เข้าที่พัก (ชายคู่ชาย หญิงคู่หญิง)
<เวลา 08.00 น. – 08.30 น.> – เด็ก ๆ และชาวบ้าน รับอาสาเข้าที่พัก เตรียมตัวทำกิจกรรมลงแรงสร้างฝ่ายมีชีวิต
<เวลา 08.30 น. – 09.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางเข้าพื้นที่ทำฝ่าย ณ คลองขุนพุงกะโล้ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปรางค์ จ.พิษณุโลก
<เวลา 09.00 น. – 12.00 น.> – พิธีเปิดงานค่ายอาสา ลงเสาเอกฝ่ายมีชีวิต และกิจกรรมทำฝ่ายมีชีวิต
<เวลา 12.00 น. – 13.00 น.> – พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างอาสาสมัครและชาวบ้านมุง พักผ่อนทางอัธยาศัย
<เวลา 13.00 น. – 16.30 น.> – กิจกรรมลงแรงทำฝ่ายมีชีวิตภาคบ่าย
<เวลา 16.30 น. – 19.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัว ประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกับบ้านที่พักอาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 19.00 น. – 20.00 น.> – กิจกรรมถอดบทเรียนชี้แจงกิจกรรมมอบหมายงานในวันถัดไปแยกย้ายกลับที่พัก

<วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 08.00 น. – 08.30 น.> – อาสาสมัครพบกันที่จุดนัดพบขึ้นรถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ทำฝ่าย
<เวลา 08.30 น. – 12.00 น.> – กิจกรรมลงแรงกิจกรรมทำฝ่ายมีชีวิตภาคเช้า
<เวลา 12.00 น. – 13.00 น.> – พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างอาสาสมัครและชาวบ้านมุง พักผ่อนทางอัธยาศัย
<เวลา 13.00 น. – 16.30 น.> – กิจกรรมลงแรงทำฝ่ายมีชีวิตภาคบ่าย
<เวลา 16.30 น. – 19.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัว ประกอบอาหารและรับประทานอาหารร่วมกับบ้านที่พักอาศัย พักผ่อนตามอัธยาศัย
<เวลา 19.00 น. – 20.00 น.> – กิจกรรมเปิดใจชาวอาสา สรุปงานค่ายอาสา ชี้แจงกิจกรรมในวันถัดไป แยกย้ายเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

<วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560>

<เวลา 08.00 น. – 08.30 น.> – อาสาสมัครพบกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ถ้ำเดือนถ้ำดาว
<เวลา 08.30 น. – 11.30 น.> – กิจกรรมเดินชมถ้ำเดือนถ้ำดาว
<เวลา 11.30 น. – 13.00 น.> – พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ
<เวลา 13.00 น. – 14.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางมอบของบริจาคแก่ผู้ยากไร้
<เวลา 14.00 น. – 15.00 น.> – อาสาสมัครเดินทางจากบ้านมุง มุ่งหน้าสู่สถานีขนส่งบ้านสากเหล็ก เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และสถานการณ์

………………………………………………………………………………………………………………….

[สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่ายอาสา]

1. เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว (สำหรับ 3วัน2คืน)
2. เสื้อคลุม (กลางคืนมีอากาศเย็น )
3. ชุดลุยงานกิจกรรมลงแรง (เสื้อแขนยาว,หมวก,ถุงมือ)
4. ไฟฉาย
5. ยารักษาโรค(กรณีมีโรคประจำตัว)
6. รองเท้าแตะ
7. ครีมกันแดด
8. ยาทากันยุง

………………………………………………………………………………………………………………….

[กฎระเบียบ/ข้อห้ามในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา]

1.ห้ามอาสาสมัครพกพาหรือนำพาสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
2.ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่ทำกิจกรรม
3.ผู้ที่สูบบุหรี่ ให้สูบบุหรี่ในที่ๆเหมาะสม
4.ห้ามพูดจาหยาบคายในที่สาธารณะ
5.กรณีคู่รักวางตัวให้เหมาะสมขณะทำกิจกรรมในค่าย
6.การออกจากพื้นที่ทำค่ายทุกกรณีให้ขออนุญาตทีมงาน หรือผู้ดูแลกิจกรรมทุกครั้ง
7.ทุกข้อสงสัยอย่าตัดสินใจเอง กรุณาสอบถามทีมงาน

…………………………………………………………………………………………………………………..
<ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา>

โอนเงินผ่านบัญชี
1.1 บัญชีธนาคารออมสิน
ประเภทเผื่อเรียก สาขา เซ็นทรัลเชียงราย
– เลขที่บัญชี 020-182-117-984
ชื่อบัญชี กลุ่มอาสาชายขอบ

และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ cloudbread31@gmail.com

หมายเหตุ:
·หากได้รับการตอบรับสามารถโอนได้เลยค่ะ
·การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
·หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทางทีมงานจะคืน เงินสมทบให้เต็มจำนวน

………………………………………………………………………………………………………………..

[สอบถามเพิ่มเติม]

คุณสมเด็ช โพธิแก้ว(ครูเดช)
ประธานกลุ่มอาสาชายขอบ ผู้ดูแลโครงการ
E-mail: dechpho1@hotmail.com
โทร : 094-634-9825

Website: http://www.frontier-volunteer.com/
Facebook: https://www.facebook.com/frontiervolunteer
เพจกิจกรรม: https://www.facebook.com/events/571607936380091/

[สามารถเซ็นรับรองเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับน้องๆกับนักเรียน นักศึกษาได้]

สามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ใบสมัครค่ายอาสา "ฝายมีชีวิตคืนความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า"

ค่าใช้จ่าย : 1200