โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด
ค่ายอาสา ฅนถักไม้กวาดถวายวัด จ. บึงกาฬ

วันเสาร์ที่ ๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๒ ก.ค. เวลา ๒๐.๐๐ น.)

[ สถานที่ ]
๑.วัดทรายทอง จ. บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของปรเทศไทย)
๒.น้ำตกถ้ำพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว บ้านถ้ำพระ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ (ล่องเรือเข้าไป)
๓.วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง (บันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ)

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๔๕๐ บาท (1,450)
สามารถแบ่งจ่ายมัดจำตน ๗๒๕ (725) ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เดือน มิถุนายน จำนวน ๗๒๕ บาท
ครั้งที่ ๒ เดือน กรกฏาคม จำนวน ๗๒๕ บาท

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.สวัดิการอาหาร ๓ มื้อ
๒. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๓. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๔. ค่าล่องเรือไปชมน้ำตก ถ้ำพระ
๖.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

…………………………………………………………………..

[ ความตั้งใจ ]

๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป

…………………………………………………………………….

เนื้องานกิจกรรม-ข้อแนะนำก่อนสมัคร

๑. เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ
๒. มีสวัดิการอาหารให้ ๓ มื้อที่เหลือรับผิดชอบตัวเอง
๓. มีการอบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว
๔. กางเต็นท์นอนในศาลาวัด ถ้าไม่มีเต็นท์ทีมงานจะเตรียมให้
๕. พาไปล่องเรือชมน้ำตกถ้ำพระ
๖. ขึ้นเขาภูทอกขึ้นเขาเดินตามบันไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)
๗.ถวายไม้กวาดให้วัด และมอบให้ชาวบ้าน
๘. ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๙.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด
๑๐.ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม

** มีเกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมมอบให้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการ **
…………………………………………………………………….

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/14t7zU7N-vOPWvojqtiHQ_HrDTyy32p0CUI_AILZJWlI/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

…………………………………………………………………..

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.บึงกาฬ (จังหวัดที่ ๗๗ ของประเทศไทย)

วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๓๐น. – ๐๘.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน พักรับประทานอาหารเช้า ปั๊มปตท (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. เดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดทรายทอง

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการ ๑ มื้อ)

เวลา ๑๓.๐๐ น.- ๑๓.๓๐ ผ่อนพักตระหนักรู้ด้วยการนั่งสมาธิและนอนภาวนา

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น . อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ฝึกปฏิบัติจนเสร็จบริบูรณ์
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น . ร่วมใจถวายสังฆทานและไม้กวาดทางมะพร้าว

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านถ้ำพระ ขึ้นเรือของชาวบ้าน และเดินเท้าผ่านป่าอีก ๔๕๐ เมตร
เพื่อไปชมและเล่นน้ำที่น้ำตกถ้ำพระ

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับวัด อาบน้ำและทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ร่วมกัน (สวัสดิการมื้อ ๒ )

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอน อาบน้ำเก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พัก
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๓ )
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) ขึ้นเขาเดินตามบัดไดไม้แห่งศรัทธาสู่ภูผาแห่งบึงกาฬ
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน หน้าวัด (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๐๐.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

…………………………………………………………………….

ภาพกิจกรรมการถักไม้กวาด ที่จัดโดยทางกลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(ไม้กวาดที่อาสาสมัครถักเสร็จแล้ว เราจะนำไปมอบให้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป)

………………………………………………………………………………………………………………..

น้ำตกถ้ำพระ หรือน้ำตกถ้ำพระภูวัว ตั้งอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว

เนื่องจากน้ำตกถ้ำพระเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในป่าจึงจำเป็นต้องนั่งเรือรับจ้างของชาวบ้านเข้าไป

ที่ตัวน้ำตกจากนั้นเดินเท้าต่อไปอีก ประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำตกถ้ำพระชั้นที่ 1

ขอบคุณรูปภาพประกอบน้ำตกถ่ำพระจาก นายรอบรู้ นักเดินทาง

………………………………………………………………………………………………………………..

ภูทอก ภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว
เป็นบรรไดเวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม จากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบ ตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของ ยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบเขาซึ่งจะได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล จาก paiduaykan
ขอบคุณรูปภาพประกอบสวยๆ จาก http://pantip.com/topic/32016629


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

https://docs.google.com/forms/d/14t7zU7N-vOPWvojqtiHQ_HrDTyy32p0CUI_AILZJWlI/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
  • ทีมงานจะตอบกลับการสมัคร ทุกวัน ยกเว้นกรณีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีภารกิจไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด อาจตอบช้า ไปบ้าง ขออภัย 
  • หากกิจกรรมเต็มแล้ว จะแจ้ง "ปิดรับสมัคร" 

ค่าใช้จ่าย : 1450