แจ้งปิดรับสมัคร (เต็มแล้ว)

รับสมัครจิตอาสา  ทำความสะอาดพื้นที่กิจกรรมให้เด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบานราชวิถี       วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค.2561  เวลา 8.30-12.00 น. การทำกิจรรม ดังนี้ 1.ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ รอบๆสนามฟุตบอล 2.ขุดบ่อพักขยะ ขนาด กว้าง 2 x ยาว 3 xลึก 1 เมตร ……………………………………………………………………………………………….. สอบถาม   มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 (จันทร์-ศุกร์) ……………………………………………………………………………………………….. สิ่งที่อาสาต้องเตรียมมาด้วย 1. ถุงมือผ้า ป้องกันมือได้รับบาดเจ็บ 2. กรรไกรตัดหญ้า (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ดำเนินงานโดย  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มูลนิธิสุขภาพไทย สนับสนุนโดย    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ค่าใช้จ่าย : 0