1. จัดทำแบบแปลนการจัดห้องสมุดยุคใหม่ตามขนาด/ประเภทนักเรียน และพื้นที่ใช้สอย แบบใช้อาคารเรียนบางส่วน

2. จัดทำรายการมาตรฐานวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องสมุด

3. จัดทำคู่มือการจัดห้องสมุดและการบริหารจัดการในรูปของหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย

4. ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้  และเหมาะสมกับวัยของผู้ใช้บริการ

5. จัดพื้นที่เพื่อทำห้องสมุดในโรงเรียนขนาดเล็ก

6. สรรหา  ส่งเสริม  สนับสนุนด้านความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ