ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนียั้งมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พงึ่ ทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนาแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ จึงจัดทาโครงการ “พี่เลีย้ งอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์” เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่สนใจได้มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้กระบวนการคิด ในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ เป้าหมายเพื่อให้เด็กเหล่านีร้ ู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีแบบอย่างที่ดี มีวิธีการคิดและตัดสินใจ มีเป้าหมายในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

1. คุณสมบัติอาสาสมัคร

– 25-55 ปี
– หากจบการศึกษาในสาขาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์การทางานด้านการให้คาแนะนา หรือ ให้คาปรึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสนใจที่จะให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดโอกาสทอี่ ยู่ในชว่ งวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-18 ปี
– มีทักษะการฟัง และมคี วามใส่ใจในการรับฟังผู้อื่น
– มีทักษะการตัง้ ตา ถามเพื่อชวนคุย และเพื่อชวนคิด
– มีทักษะการพูดคุยที่นุ่มนวล ผ่อนคลาย
– มีทักษะในการจับประเด็น และสรุปประเด็น
– มีทักษะในการประเมินและคิดวิเคราะห์
– สามารถบันทึกข้อมูลลงบนโปรแกรม Microsoft Excel ได้
– มีทัศนคติที่ดี มองประเด็นปัญหาต่างๆ ในด้านบวก
– สามารถให้ข้อมูล แนวทาง และคาปรึกษาแก่นักเรียนขาดโอกาส ในเรื่องการเรียนและการดารงชีวิตประจาวัน
– โดยไม่ชีน้ าและไม่เป็นผู้ตัดสินใจให้นักเรียน
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น
– เคารพความเป็นส่วนตัว ไม่เปิดเผยข้อมูลของนักเรียน
– มีความพร้อมทจี่ ะทางานพี่เลี้ยงอาสาระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560
– มีความรับผิดชอบสูง สามารถปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนจบโครงการ

2. บทบาทพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์

– บทบาทเป็นพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์
พี่เลี้ยงอาสา 1 คน จะดูแล พูดคุย ให้คาแนะนา แก่น้องนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่กาลังเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา จานวน 8 คน โดยให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์กับน้องแต่ละคน 6-8 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 15-20 นาที หรือตามความเหมาะสม เป็นระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560)

– สร้างความคุ้นเคย และความไว้วางใจให้เกิดขึน้ ระหว่างน้องนักเรียนและพี่เลีย้ งอาสาทางโทรศัพท์
– สอบถามความเป็นอยู่ทัง้ ด้านการเรียน กิจกรรม ครอบครัว และ สังคม (เพื่อนๆ และคุณครูที่โรงเรียน)
– รับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของนักเรียนทุน และให้คา แนะนาแนวทางเบอื ้ งต้นแก่น้อง โดยไม่ชีน้ าไปทางใดทางหนึ่ง
– ชักชวนน้องคิด เพื่อพัฒนากระบวนการคิดให้แก่น้องๆ

– สรุปข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับนักเรียนทุน และส่งกลับมาที่มูลนิธิฯ ทุกๆ 2 เดือน

3. สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทางาน หรือสถานที่ที่พี่เลีย้ งอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัตงิ านที่มูลนิธิฯ

4. ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560

5. อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

โทรศัพท์

6. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

– จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
– ทีมสนับสนุนระหว่างการทางานอาสาสมัคร (พเ ลีย้ ง)
– จัดเวิร์คชอปอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทา งานระหว่างโครงการและเมื่อเสร็จสิน้ โครงการ
– ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อพี่เลีย้ งอาสาทางโทรศัพท์ปฎิบัติงานเสร็จสิน้ เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กาหนด

7. จานวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ

จานวน 60 คน

8. กติกา และเงื่อนไขการสมัคร

– ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัตwไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นัน้ ขาดคุณสมบัติทันที
– ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาที่กาหนดตามปฎิทินกิจกรรมข้างล่างนี้

ปฏิทินกิจกรรม
พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ รุ่นที่ 4

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับตั้งแต่บัดนี้
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
กรอกใบสมัครออนไลน์ และทำแบบสอบถาม : www.volunteerspirit.org
การคัดเลือก ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2560 ผู้สมัครและมูลนิธิฯ กำหนดวันที่สะดวกสัมภาษณ์ร่วมกัน
การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ผ่านทางอีเมลที่อาสาสมัครแจ้งในขั้นตอนการลงทะเบียน
การปฐมนิเทศ วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 – 18:30 น.
ระยะเวลาปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิด ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560
ประเมินผลระหว่างโครงการ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 – 17:30น.
ถอดบทเรียนการทำงาน วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08:30 – 17:30น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
(คุณลักษมณ) โทรศัพท์ 0-2301-1143 มือถือ 09-0985-0442 อีเมล์ ybf@ybf.premier.co.th
เวลาทาการ 10.00 – 17.00 น.

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ : http://www.volunteerspirit.org/?p=31655

ค่าใช้จ่าย : -