คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมฟื้นฟู พัฒนาแม่น้ำคูคลองพร้อมทั้งรณรงค์เพื่อตระหนักในการดูแลรักษา ในกิจกรรมฟื้นฟูคูคลองวัดไชยทิศ – พัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 23 กรกฎาคม  2560 เวลา 06.30 – 13.00 น. 
ณ ริมคลองวัดไชยทิศ  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

 

รับสมัครอาสา จำนวน  70 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

          1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลคูคลอง       จำนวน 50 คน
          2. เก็บขยะ และวัชพืชริมคลองวัดไชยทิศ            จำนวน 20 คน

**สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2560 **

***ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ทางFACEBOOK***

www.facebook.com/SirirajVolunteer/

 

ลักษณะกิจกรรม 
          1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลคูคลอง
                – แจกแผ่นพับและแจกสติกเกอร์มิสเตอร์น้ำใส
                –  ถือป้ายรณรงค์/ป้ายไวนิล
                – พูดเชิญชวน
                – ใส่ชุดมาสคอต ( เพศชาย 3 คน )
          2. เก็บขยะ และวัชพืชริมคลองวัดไชยทิศ

 

ตารางกิจกรรม
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560  เวลา 06.30 – 13.00 น. ณ ริมคลองวัดไชยทิศ  แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
เวลา 06.30 – 07.00 น.           ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมงานกิจกรรมเพื่อสังคม ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์
เวลา 07.00 – 07.30 น.           เดินทางไปยังพื้นที่ทำกิจกรรม
เวลา 07.30 – 07.45 น.           กล่าวต้อนรับ พิธีเปิดกิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรม
เวลา 07.45 – 08.00 น.           อธิบายภาพรวมกิจกรรม สร้างความเข้าใจกับอาสาสมัคร และผู้ปฏิบัติงาน
เวลา 08.00 – 12.00 น.           ทำกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (จนกว่าแต่ละภารกิจจะเสร็จสิ้น)
                                          กลุ่มที่ 1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลคูคลอง        
                                          กลุ่มที่ 2 เก็บขยะ และวัชพืชริมคลองวัดไชยทิศ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา 13.00 น.                    เดินทางกลับโรงพยาบาลศิริราช โดยสวัสดิภาพ

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม

โทร. 0 2419 9350 – 1

สมัครสมาชิกในระบบ
www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/register.asp

แล้วกดเข้าร่วมกิจกรรมโดยระบุกิจกรรมที่ท่านสนใจ
www.si.mahidol.ac.th/th/division/csr/volunteersiriraj/viewnews.asp?id=137

ค่าใช้จ่าย : -