มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีเปิดรับอาสาสมัครคนไทยเพื่อเป็นเมนทอร์ (mentor) ใน “Buddying Program” เพื่อจับคู่รับฟัง ร่วมเรียนรู้ และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนของมูลนิธิฯ

 

รายละเอียดกิจกรรมของมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยผู้หญิงที่เข้ารับการบริการของมูลนิธิมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • ผู้หญิงทำงานโดยทั่วไป ที่ได้รับค่าค่าตอบแทนน้อย และประกอบอาชีพที่ไม่มั่นคง
 • ขาดโอกาสทางการศึกษาและขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงาน
 • มีภาระในการดูแลครอบครัว
 • มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง สุขภาพ ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ราบรื่น และเสี่ยงต่อการมีหนี้สิน
 • ยังไม่มีแผนสำหรับอนาคต แต่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง

ปัจจุบันมูลนิธิฯ กำลังจะดำเนินโครงการนำร่อง 6 เดือนของมูลนิธิฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้หญิงที่เข้ารับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ได้รู้จักตนเอง ได้เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีทัศนคติในแง่บวก รวมถึงมีความมั่นใจที่จะก้าวออกจากชีวิตเดิมของตนเอง โดยมูลนิธิฯ ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เมื่อเข้าร่วมโครงการจนจบพวกเธอจะสามารถ

 • เข้าใจตนเองและความต้องการของตนเอง
 • ต้องการมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ และมีความมั่นใจว่าสามารถประสบความสำเร็จได้
 • เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง
 • เริ่มต้นงานใหม่ที่มีความมั่นคง และแสวงหาโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้น

 

Buddying Program (โครงการบัดดี้)

อาสาสมัคร 1 คน จับคู่เป็นบัดดี้กับนักเรียน จำนวนนักเรียนที่อาสาสมัครดูแลขึ้นอยู่กับความสมัครใจของอาสาสมัคร โดยอาสาสมัครและนักเรียนจะมีการพูดคุยกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที) ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของโครงการ โดยเป้าหมายของการจับคู่เพื่อพูดคุยกันระหว่างนักเรียนและอาสาสมัครคือ

 • ร่วมเรียนรู้ไปกับนักเรียนหลังจากนักเรียนเข้าร่วมการอบรมแต่ละครั้งในมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
 • สนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาและดำเนินการตามแผนการประกอบอาชีพของตนเอง
 • บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน

 

คุณสมบัติของอาสาสมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-60 ปี เป็นคนไทยหรือสามารถใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้ดี
 • ชอบรับฟัง มีความสามารถในการรับฟัง และมีเวลาในการรับฟังผู้อื่น
 • สามารถรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครสำหรับกิจกรรมนี้เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และสามารถจัดหาเวลาเพื่อเข้าพูดคุยกับนักเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีชั่วโมงการเป็นอาสาสมัครเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมงต่อ 1 เดือน
 • มีความสนใจในการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและต้องการเอาชนะความยากลำบากทางเศรษฐกิจที่ครอบครัวต้องเผชิญ
 • สามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อพูดคุยกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสะดวกใจและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้อย่างเต็มที่
 • พร้อมที่จะมองสถานการณ์ในแง่บวกเสมอ และมีความสามารถในการสื่อสารกับนักเรียนอย่างนุ่มนวนเมื่อต้องผลักดันให้นักเรียนเป็นผู้พัฒนาตนเอง
 • สามารถมองภาพรวมของการพัฒนาตนเองด้านการทำงาน โดยเน้นไปที่ความสำเร็จในระยะยาวมากกว่าความท้าทายที่นักเรียนต้องเจอในระยะสั้น
 • สามารถช่วยให้คำปรึกษากับนักเรียนในการตัดสินใจ โดยไม่เป็นการชักจูงไปสู่แนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะ
 • มีความซื่อตรงในการบันทึกข้อมูลของนักเรียนในเอกสารต่างๆ
 • เคารพความเป็นส่วนตัวของนักเรียน และไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญใดๆ ให้ผู้อื่นทราบ
 • มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาและความสามารถในการเข้าถึงงานที่ผู้หญิงในกรุงเทพฯ ต้องเผชิญ

 

สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับจากการทำงานนี้

 • พัฒนาทักษะการรับฟังและการให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น
 • โอกาสการเรียนรู้เรื่องราวของผู้อื่นในสังคม
 • หนังสือรับรองการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิเมื่ออาสาสมัครเป็นเมนทอร์ให้กับนักเรียนจนจบโครงการ

 

การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่

 • คู่มือการเป็นเมนทอร์จากมูลนิธิ
 • การจัดสถานที่ในการพูดคุยระหว่างนักเรียนและอาสาสมัคร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในมูลนิธิฯ
 • การให้ความช่วยเหลืออาสาสมัครเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้โครงการบัดดี้
 • การเตรียมเอกสารและตารางการนัดหมายระหว่างอาสาสมัครและนักเรียน

 

สถานที่

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 52 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

*** ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช ***

 

ระยะเวลาของกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2560 – สิงหาคม 2560

 

—อาสาสมัครทุกตำแหน่งของมูลนิธิจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดใดทั้งสิ้น—

วิธีการสมัคร

ส่ง CV มายัง staff@pratthanadee.org

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและนัดสัมภาษณ์ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://pratthanadee.org/volunteer/

หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02 331 4731 หรือ 081 057 6704

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย