1. ที่มาของกิจกรรม

ชุมชนบ้านศาลาเม็ง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ “เปิดโลกที่กงหราครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาอาสาสมัครผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยความร่วมมือของเครือข่ายได้แก่ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. โครงการบัณฑิตอาสา มอ. เครือข่ายจิตอาสา โรงเรียนใต้ร่มไม้ และสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อพัฒนาสังคม (ดาหลา) โดยมีอาสาสมัครที่สนใจจาก ม.อ. และอาสาสมัครทั่วไปรวม 30 คนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแผนงานพัฒนาของชุมชนผ่านกิจกรรม การศึกษาต้นไม้ป่าของชุมชน การศึกษาฐานข้อมูลเพื่อซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของชุมชน และจัดทำสื่อการเรียนรู้ของชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนศาลาเม็งเป็นชุมชนที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งอยู่ใกล้เชิงเขา มีน้ำตกที่ยังไม่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่คนทั่วไป และยังต้องการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตอาสาจึงได้ร่วมมือกับหน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร, โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACCRN), โครงการบัณฑิตอาสา ม.อ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้  จึงร่วมกันดำเนินงานโครงการ “เปิดโลกที่กงหรา ครั้งที่ 2” ขึ้นเพื่อ ให้อาสาสมัครเกิดการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบจัดการอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมเรียนรู้วีถีชุมชน และทำกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น ทำป้ายป่าชุมชน พัฒนาเส้นทางเดินธรรมชาติ เป็นต้น สะท้อนการเรียนรู้สู่วิถีตนเอง อีกทั้งเป็นโอกาสในการสานความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายอาสาสมัคร หน่วยงานภาคี และชุมชนได้

2. วัตถุประสงค์

– เพื่อให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และฝึกทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ

– เพื่อให้อาสาสมัครได้พัฒนาทักษะการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ทักษะการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่าง มีประสิทธิภาพได้

– เพื่อพัฒนากลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานเครือข่าย และชุมชนได้

3. ระยะเวลาดำเนินการ
28-30 กรกฎาคม 2560 ณ ชุมชนบ้านศาลาแม็ง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

4. คุณสมบัติของอาสาสมัคร
บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

5. งานอาสาสมัครที่ทำ
พัฒนาป่าชุมชนและเส้นทางเดินธรรมชาติ

6. ที่พัก
พักโฮมสเตย์ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

7. วิธีการสมัคร
สมัครได้ที่ลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/1AKQf5ldZvqXiQYUhWp5O4gsS1G18odFy8BR_tV2CWjw/viewform?edit_requested=true

8. ประกาศผลการคัดเลือก
สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางทีมงานจะติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรที่ท่านเขียนไว้ในใบสมัคร

9. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 700 บาท

– ค่าอาหารและอาหารว่าง 7 มื้อ

– ค่าเดินทางไป-กลับ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ – อ.กงหรา จ.พัทลุง

ติดต่อสอบถาม คุณแวอามีเนาะห์  0807121127 , คุณฮาบีบะห์  0901753613

สมัครได้ที่นี่

ค่าใช้จ่าย : 700