มูลนิธิเกื้อฝันเด็กเปิดรับอาสาสมัคร

 

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจงานด้านอาสาสมัครมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมไทย และลงพื้นที่การทำงานจริงในประเทศไทย


ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ไม่จำกัดเพศ

มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

สามารถทำงานเป็นอาสาสมัครได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน

มีทักษะภาษาอังกฤษด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในระดับที่ดี

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและความยากลำบากได้

มีความสนใจทางด้านการศึกษาในประเทศไทย

ได้ปฏิบัติงานจริงและลงพื้นที่จริง

รักการเดินทาง

ขับรถยนต์ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานมูลินิธิเกื้อฝันเด็ก อ. เมือง จ. เชียงใหม่

พื้นที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย ได้แก่ จ. เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, เชียงรายและตาก

วิธีการรับสมัคร: เขียนเรียงความ 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อเรื่อง แรงบันดาลใจในการมาเป็นอาสาสมัคร” พร้อม Resume

ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2560

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์: 081 716 4438

อีเมล์: Meow@childsdream.org

ค่าใช้จ่าย : -