องค์กรผู้จัดงาน มูลนิธิส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF)
http://www.savechildrenthailand.org/
รายละเอียดงาน – CYF เป็นมูลนิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นองค์เอกชนสาธารณกุศลด้านการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีเลขที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาไทย ที่ กท 1166 โดยมีประธานมูลนิธิ คือ นายธีรภัทร สูตะบุตร เป็นประธานกรรมการ  โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือo ส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา และได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมo ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้วิธีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย

o ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษา และลดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท

o ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ๆ

– มีพื้นที่ในการดำเนินงานหลักในด้านการศึกษาที่สำคัญ 3 แห่ง  คือ

o ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสะเน่ผ่อง ทุ่งใหญ่นเรศวร  ต.ไล่โว่ อ.สังขะบุรี จ.กาญจบุรี

o ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้วยพาน จ.น่าน

o ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เขาโจด จ.กาญจบุรี

– มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานอาสาสมัคร 

 

1. อาสาสมัครช่วยงานด้านศิลปกรรม / งานโสต ฯ ( จำนวน 5 คน )
– ช่วยออกแบบ และจัดทำไฟล์สื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับเผยแพร่ในสื่อ Social หรือ นำไปจัดทำเป็นป้ายไวนิล สำหรับเผยแพร่
– ช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media รวมถึงช่วยถ่ายภาพ เขียนเรื่องราวสั้นๆทำให้ผู้คนรู้จักเรื่องราวของชุนชนและมูลนิธิ ฯ
– เป็นทีมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ ศ.การเรียนรู้ในบางโอกาส** ปฏิบัติงานได้โดยการนัดคุย หรือ นัดพบที่สำนักงาน แล้วแต่กรณี สามารถนำงานไปทำที่บ้าน แล้วส่งงานผ่านทาง E-mail ได้  … เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559 เป็นต้นไป2. อาสาสมัครช่วยงานออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (จำนวน 2 คน)
· ช่วยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning
· ลงพื้นที่ชุมชน ศ.การเรียนรู้ในบางโอกาส เพื่อไปช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงพัฒนา ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ ศ.การเรียนรู้ที่  จ.กาญจบุรี และ จ.น่าน ช่วงสิ้นเดือนเมษายน 2559

** มีการติดต่อสัมภาษณ์ก่อนเริ่มงาน …. เวลาลงพื้นที่จะเดินทางร่วมกับทีมงานมูลนิธิ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง …
มีกำหนดในการลงพื้นที่ ช่วงหลังสงกรานต์ และจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับครูใน ศ.การเรียนรู้ ที่ จ.น่าน ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน **

สถานที่ทำงาน รับงานกลับไปทำ แล้วนัดส่งงานทาง E-mail  หรือ นัดพบกับทีมงานได้บางโอกาสตามความเหมาะสมของงาน
สิ่งที่อาสาสมัครจะได้รับ – ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานด้านการออกแบบงานสร้างสรรค์- ได้เรียนรู้วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ในการเรียนรู้แบบ Active Learning (เรียนผ่านกิจกรรม)- ได้เรียนรู้แนวคิดและการทำงานด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนชาติพันธุ์ในชนบทที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

– เข้าใจหลักการทำงาน การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คุณสมบัติอาสาสมัคร – มีความสนใจเรื่องของการศึกษาในชุมชนชนบทที่ห่างไกล- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านออกแบบ- มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความสามารถของการปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น

– พร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับทีมงาน และคนในชุมชน และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นทีม

ติดต่อประสานงาน

พี่เตย 084-5544117  |  Email :piya@hmr.ac.th

สมัครได้ที่

http://goo.gl/forms/y5GlDwPRPI

ค่าใช้จ่าย : -