โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กต้องอยู่ในความดูแลของโรงเรียน 43 คนเนื่องจากฐานะยากจน จากนักเรียนทั้งหมด 138 คน
จึงได้ริเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวและอื่นๆ เพื่อเป็นอาหารและรายได้
นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็ก ๆ จะได้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
——————————-
เปิดรับอาสาสมัคร 10 ท่านไปทำแปลงผัก เล้าไก่ บ่อปลา ให้โรงเรียนห้วยกุ้ง จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์นี้ จำนวน 10 คน โดยการลงพื้นที่จริงเราจะขอนัดพบกันก่อนที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.00-19.00 น.
(ขออภัยในความไม่สะดวก อาสาสมัครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะ)
——————————–
ร่วมลงแรง, ระดมสมอง, ระดมทุนหรือสิ่งของให้กับ
โครงการปลูกผักอิ่มท้อง สร้างรายได้ พื้นที่บ้านห้วยกุ้ง
ได้ที่ http://goo.gl/kuqepD

——————————-

โรงเรียน บ้านห้วยกุ้ง มุ่งหวังที่จะให้เด็กๆนักเรียนของโรงเรียนทั้งที่ไปกลับและพักค้างมีแหล่ง อาหารเพื่อให้เพียงพอกับเด็กที่ต้องการบริโภคอาหาร และหากผลผลิตเหลือยังสามารถเพิ่มรายได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยกุ้ง หมู่ที่ 7 ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีเด็กนักเรียนที่บ้านอยู่ไกล ต้องมานอนพักค้างที่โรงเรียน จำนวน 31 คน ซึ่งครอบครัวของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน งบประมาณที่รัฐสนับสนุนในเรื่องอาหารกลางวันที่ให้เป็นรายหัวๆละ 20 บาท ต่อวัน แต่ให้ถึงแค่ชั้นป. 6 แต่โรงเรียนต้องนำงบประมาณที่ได้มาเฉลี่ยทำอาหารกลางวันให้เด็กๆนักเรียน ทั้งโรงเรียนได้รับประทานจนถึงชั้นม. 3  และยังต้องหางบประมาณสำหรับมาทำอาหารเช้าและเย็นให้เด็กนักเรียนพักค้าง จำนวน 31 คน ได้รับประทานอีกด้วย

โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง จึงได้ริเริ่มที่จะจัดทำการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ยืนต้น เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และเพาะเห็ด เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนทุก คนได้รับประทาน รวมทั้งยังจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เด็กๆจะได้เข้ามาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กๆอีกด้วย

พื้นที่ในการดำเนินการ : บ้านห้วยกุ้ง ตำบลป่าโปง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัญหาและความท้าทาย

1. กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า เด็กระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวัน 5,800,469 คน

 

2. รัฐอุดหนุนเฉพาะค่าอาหารกลางวันมื้อของเด็กอนุบาล-ประถมเท่านั้น โดยให้มื้อกลางวันต่อหัวละ 20 บาท  ขณะที่หลายมูลนิธิได้รับเงินอุดหนุนจากการบริจาคอย่างเดียว

 

3. เด็กต้องอยู่ในความดูแลของโรงเรียน 43 คนที่ต้องการอาหารครบ 3 มื้อ

ประโยชน์ที่ได้รับ

– เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็นครบทุกคน 

– เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

– เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ

– เด็กนักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

– เด็กนักเรียนมีทักษะในการทำการเกษตร      

– เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิต มีความรับผิดชอบ ได้เรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติทำให้มีจิตใจอ่อนโยน รู้จักการแก้ปัญหา

– เด็กนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

– เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ค่าใช้จ่าย : 0