สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยศาสตร์พระราชา
การสร้างฝายมีชีวิตเป็นการปิดทองหลังพระที่มาร่วมกันช่วยพี่น้องชาวน่านในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะบนพื้นที่สูง ในพื้นที่อำเภอสองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และ อ.เมืองน่าน เพราะน้ำคือชีวิต โดยจะเน้นชุมชนเป็นหลักสำคัญ เพราะคือผู้ที่ใกล้ชิดแหล่งน้ำ ต้องเป็นผู้รักษาและรับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งชุมชนเป็นผู้สำรวจและร่วมคิดร่วมทำ หมู่บ้านไหนพร้อมก็เริ่มลงมือทำ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมาก เพราะทุกคนหอบข้าว หอบน้ำ หอบแรงมาช่วยกัน ส่วนวัสดุอุปกรณ์ กระสอบทราย เชือก ก็จะช่วยกันระดมทรัพยากรหามาร่วมกับพี่น้องชาวบ้านชุมชนในพื้นที่ ดังนั้นทุกครั้งที่ไปทำฝายจึงได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และการช่วยเหลือเอื้ออาทรกันทั้งหมู่บ้าน ทั้งคนนอกที่ไปช่วย จึงเรียกได้เต็มปากว่า ฝายมีชีวิตและคือการปรองดองที่แท้จริง
การสร้างฝายครั้งนี้ผมตั้งเป้าหมายไว้ 2 ฝาย 2 ชุมชน คือ บ้านดงป่าสัก อำเภอภูเพียง และ ลำน้ำ ห้วยจ๊วก อำเภอนาหมื่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จึงเป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นของการรักษาน้ำให้เป็นไปตามแนวทางของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมากจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช หลังจากนั้น จึงจะได้พัฒนาเป็นฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร ฝายถาวร และแหล่งเก็บน้ำ ตามลำดับต่อไป ตลอดจนถึงการพาอาสาทุกท่านเข้าไปเรียนรู้โครงการชีววิถีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ ส่งเสริมให้ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดำเนินการเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นการสอนให้รู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริโภค ตลอดจนทำมาหากินเลี้ยงปากท้องภายใต้หลักการสำคัญคือต้องปลอดสารพิษเท่านั้น รวมถึงต้องไม่มีการก่อหนี้สิน มีการผสมผสานหลักการทำเกษตรให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้คำนึงถึงการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

8 ธันวาคม 2560
21.00 น. ล้อหมุนไปยังจังหวัดน่าน พื้นที่กิจกรรม

9 ธันวาคม 2560
08.00 น. รับอรุณเมืองน่าน ทำธุระส่วนตัว ทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น. เดินทางไปยังบ้านดงป่าสัก อำเภอภูเพียง
09.30 น. ถึงบ้านดงป่าสัก แนะนำชุมชน/แนะนำตนเอง เริ่มกิจกรรม สร้างฝาย ตาม ศาสตร์พระราชา
12.00 น. พักทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 1 )
13.00 น. สร้างฝายต่อภาคบ่าย ให้เสร็จ หลังเสร็จกิจกรรม ชมโครงการ ชีววิถี ของชุมชนบ้านดงป่าสักที่สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว ในครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ เพียง 1ไร่ สามารถสร้างได้ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปี
15.00 น. ไปสักการะ พระธาตุแช่แห้ง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน วักภูมินทร์ และเดินทางต่อไปบ้านน้ำงาว เพื่อเช้าที่พัก แบบ กางเต็น ห้องน้ำรวม
17.00 น. ถึงบ้านน้ำงาว เปลี่ยน รถ เพื่อขึ้นไปสู่ ดอยน้ำงาว
16.30 น. ถึงดอยน้ำงาว แยกย้ายเข้าเต็น พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 2 ) พูดคุยสรุปกิจกรรม ฟังเรื่องราวประทับใจ แยกย้ายเข้านอนตามอัธยาศัย

10 ธันวาคม 2560
07.30 น. ตื่นรับอรุณชมหมอกและแสงตะวัน ทานอาหารเช้าร้อนๆ (มื้อที่ 3)
08.30 น. เดินทางลงบ้านน้ำงาว เพื่อเดินทางต่อไปยัง อำเภอนาหมื่น
10.00 น. ถึงบ้านบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น เปลี่ยนรถ เดินทางเข้าพื้นที่กิจกรรมสร้างฝายวันที่ 2
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 4 ) ร่วมกับชาวบ้าน
13.00 น. ลุยฝายต่อให้เสร็จ ในภาคบ่าย
15.00 น. เดินทางไป ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย
16.00 น. ถึงดอยเสมอดาว แบ่งเข้าที่พักแบบเต็น 2/3 คน ต่อเต็น พักผ่อนและทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

11 ธันวาคม 2560
07.30 น. ตื่นเช้ารับอรุณ และทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
08.30 น. ออกเดินทางไป โครงการชีววิถี เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ โดยโครงการชีววิถีนั้นได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการดำเนินการ โดยเน้นในเรื่องของความพอเพียง และมีการส่งเสริมในการทำอาชีพ และส่งเสริมการแปรรูปจากทรัพยากรที่มีใช้อยู่ในครัวเรือนของเกษตรกรมาดำเนินการ เพื่อไม่ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง โดยประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ โรงไฟฟ้าส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกร ก็จะได้เข้ามาศึกษาอบรมและนำเอาองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานเกษตรกรรมของตนเองต่อไป
13.00 น. ทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เสร็จแล้ว เข้าชมโครงการชีววิถี
15.00 น. เดินทางกลับ กทม. แวะซื้อของฝาก และ ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
22.00 น. ถึงกทม โดยสวัสดิภาพ

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในวันกิจกรรม

ติดตามอัพเดทกิจกรรมได้ที่  https://goo.gl/w2um3z

กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่ขึ้นตรงองค์กรไหนครับ
มีค่าใช้จ่าย 3100 บาท ประมาณนี้
– ค่ารถไป กลับ
– ค่ารถขึ้นลง ดอยน้ำงาว
– ค่าที่พัก 2 คืน แบบ เต็น พร้อมเครื่องนอน
– ค่าอาหาร 5 มื้อ
– ค่าวิทยากร + สนับสนุนการทำฝาย
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สิ่งของที่ต้องเตรียมไปด้วยตัวเอง
– ยารักษาโรคประจำตัว
– ของใช่้ส่วนตัว
– ถุงมือ

กิจกรรมเปิดรับสมัครแล้ว
รับผู้สนใจ 29 ท่าน ครับ
มีค่าใช้จ่าย 3100 บาท 
#
วิธี การสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม
โอนเงิน ผ่าน เลขบัญชี “ 628 - 2 - 29139 – 6 ” กสิกรไทย นายสุรศักดิ์ ประไพรินทร์
สมาชิก แจ้งการโอนเงินผ่านใน ข้อความ https://www.facebook.com/googles.tong 
หรือ Line หมายเลข 061 2353435
2.1 ชื่อ-นามสกุล
2.2 ชื่อเล่น
2.3 เบอร์โทรติดต่อกลับ
2.4 รูปถ่ายใบเสร็จ ติดวันรายละเอียดวันและเวลาโอนเงิน

ค่าใช้จ่าย : 3100