สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีจิตอาสา และมีความสนใจฝึกภาษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สมัครเป็น Host Family  เพื่อต้อนรับผู้แทนเยาวชนญี่ปุ่นและอาเซียนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2561  ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย. 2561

 
 คุณสมบัติของครอบครัวเจ้าภาพ
 ครอบครัวเจ้าภาพ จะต้องจัดหาที่พักที่ปลอดภัย และเหมาะสมในบ้านพักอาศัยของท่านเพื่อเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับตัวแทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นหรืออาเซียน จำนวน 2 คน ต่อครอบครัว จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 25 ถึง วันอังคารที่ 27  พฤศจิกายน 2561
 
Picture

บ้านพักอาศัย

มีบ้านหรือที่พักอาศัยในเขต กทม. หรือในเขตปริมณฑลห่างจากท่าเรือกรุงเทพไม่เกิน 2 ชั่วโมงในการเดินทาง และไม่สามารถมอบเยาวชนให้ไปพักกับครอบครัวอื่นโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ​
Picture

มีความสนใจ

มีความสนใจเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับชาวต่างชาติ และมีความพร้อมในการ ​ต้อนรับผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ​หรือประเทศในอาเซียน
Picture

สมาชิกในครอบครัว

มีเด็กหรือเยาวชนเป็นสมาชิกในครอบครัว สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนต่างชาติได้ (กรณีเป็นนักเรียนอยู่ สามารถขอหนังสือจากกรมกิจการเด็กฯ เพื่อลาเรียนได้)
Picture

การสื่อสาร

มีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1 คน ที่พอจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ​หรือภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ของเยาวชนด้วยก็ได้ (หรือ สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่ช่วยแปลภาษาและสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
Picture

การเดินทาง

สามารถจัดหายานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางมารับเยาวชน ​จากในงาน Home Stay Matching และไปส่งเยาวชนที่ท่าเรือกรุงเทพ รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโฮมสเตย์
Picture

มีสัญชาติไทย

ผู้สมัครครอบครัวเจ้าภาพมีสัญชาติไทย ​ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ความภาคภูมิใจเพื่อประเทศไทย เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับเยาวชนต่างชาติ ให้มารู้จักประเทศไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ในฐานะที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการต้อนรับ ผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ​และประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน ได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือนิปปอนมารู เรือนิปปอนมารูเป็นเรือสำราญหรูสัญชาติญี่ปุ่น ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดหามาเพื่อเยาวชนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เรือนิปปอนมารูมิได้จอดประเทศไทยทุกปี ​แต่จะเวียนไปแต่ละปีตามประเทศที่โครงการเรือมีจัดกิจกรรม ฝึกภาษาและวัฒนธรรม เป็นโอกาสดีที่ท่านและบุตรหลาน ซึ่งเป็นเยาวชนในครอบครัว จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างชาวเพื่อนต่างชาติ แล้วยังได้ฝึกการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอื่น ๆ ที่มีการใช้สื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 ตุลาคม 2561 โดย 3 ช่องทาง 

  1. สมัครผ่านสมาคมเรือเยาวชนเอซียอาคเนย์ ทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  https://thailandsuperhost.weebly.com/

2. ดาวโหลดใบสมัคร พร้อมส่งใบสมัครที่กรอกแล้วและเอกสารประกอบการสมัครไปที่ interexchange.dcy@gmail.com (กลุ่มการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ)

3. ขอรับใบสมัครที่กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กรกิจการเด็กและเยาวชน 


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ใบสมัคร และการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ 

https://thailandsuperhost.weebly.com/

ค่าใช้จ่าย : -