สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่มีจิตอาสา และมีความสนใจฝึกภาษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สมัครเป็น Host Family  เพื่อต้อนรับผู้แทนเยาวชนญี่ปุ่นและอาเซียนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ปี 2561  ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย. 2561

 คุณสมบัติของครอบครัวเจ้าภาพ
 ครอบครัวเจ้าภาพ จะต้องจัดหาที่พักที่ปลอดภัย และเหมาะสมในบ้านพักอาศัยของท่านเพื่อเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้กับตัวแทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นหรืออาเซียน จำนวน 2 คน ต่อครอบครัว
จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 25 ถึง วันอังคารที่ 27  พฤศจิกายน 2561
Picture

บ้านพักอาศัย

มีบ้านหรือที่พักอาศัยในเขต กทม.
หรือในเขตปริมณฑลห่างจากท่าเรือกรุงเทพไม่เกิน 2 ชั่วโมงในการเดินทาง
และไม่สามารถมอบเยาวชนให้ไปพักกับครอบครัวอื่นโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
Picture

มีความสนใจ

มีความสนใจเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กับชาวต่างชาติ และมีความพร้อมในการ
​ต้อนรับผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น
​หรือประเทศในอาเซียน

Picture

สมาชิกในครอบครัว

มีเด็กหรือเยาวชนเป็นสมาชิกในครอบครัว
สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนต่างชาติได้
(กรณีเป็นนักเรียนอยู่ สามารถขอหนังสือจากกรมกิจการเด็กฯ เพื่อลาเรียนได้)

Picture

การสื่อสาร

มีสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 1 คน
ที่พอจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
​หรือภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ของเยาวชนด้วยก็ได้
(หรือ สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ที่ช่วยแปลภาษาและสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
Picture

การเดินทาง

สามารถจัดหายานพาหนะ
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเดินทางมารับเยาวชน
​จากในงาน Home Stay Matching
และไปส่งเยาวชนที่ท่าเรือกรุงเทพ
รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างโฮมสเตย์
Picture

มีสัญชาติไทย

ผู้สมัครครอบครัวเจ้าภาพมีสัญชาติไทย
​ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

ความภาคภูมิใจเพื่อประเทศไทย
เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับเยาวชนต่างชาติ ให้มารู้จักประเทศไทย
วัฒนธรรมไทย และเข้าใจคนไทยมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริมภาพลักษณ์อันดี และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
ในฐานะที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการต้อนรับ
ผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น
​และประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน

ได้ขึ้นเยี่ยมชมเรือนิปปอนมารู
เรือนิปปอนมารูเป็นเรือสำราญหรูสัญชาติญี่ปุ่น ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดหามาเพื่อเยาวชนในโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เรือนิปปอนมารูมิได้จอดประเทศไทยทุกปี
​แต่จะเวียนไปแต่ละปีตามประเทศที่โครงการเรือมีจัดกิจกรรม

ฝึกภาษาและวัฒนธรรม
เป็นโอกาสดีที่ท่านและบุตรหลาน ซึ่งเป็นเยาวชนในครอบครัว จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างชาวเพื่อนต่างชาติ แล้วยังได้ฝึกการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษามลายู และภาษาอื่น ๆ ที่มีการใช้สื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2561 โดย 3 ช่องทาง 

  1. สมัครผ่านสมาคมเรือเยาวชนเอซียอาคเนย์ ทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์  https://thailandsuperhost.weebly.com/

2. ดาวโหลดใบสมัคร พร้อมส่งใบสมัครที่กรอกแล้วและเอกสารประกอบการสมัครไปที่ interexchange.dcy@gmail.com (กลุ่มการแลกเปลีย่นระหว่างประเทศ)

3. ขอรับใบสมัครที่กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กรกิจการเด็กและเยาวชน 


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ใบสมัคร และการสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ 

https://thailandsuperhost.weebly.com/

ค่าใช้จ่าย : -