โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยดำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านนามน ม.7 (ดอยดำ) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครอบคลุมพื้นที่ 161,850 ไร่ อำเภอเวียงแหงตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1322 เป็นระยะทาง 122 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือจดประเทศเมียนมาร์ ทิศตะวันออกอำเภอไชยปราการและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้จดอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศตะวันตกจดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เกิดขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณดอยคำและทรงมีพระราชดำริให้จัดทำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โดยใช้หลักการ 3 อ.คือ อิ่ม อุ่น และอุดมการณ์ มีราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เป็นยามรักษาชายแดน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และศึกษารูปแบบหรือแนวทางให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ทำลายป่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ รับสนองพระราชดำริดำเนินการส่งเสริมการปลูกผลไม้หลังบ้าน ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่สามารถเจริญเติบโตภายใต้ร่มเงาของป่าไม้ เช่น กาแฟ ชาเมี่ยง ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำมาปรุงอาหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการปลูกผักเพื่อเป็นอาหารชุมชน

มื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรบริเวณที่จะดำเนินโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ ในเขตพื้นที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บริเวณดอยดำ โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง คือ กองทัพภาคที่ 3 กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กปร. ฯลฯ และมอบหมายให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการโดยมีผู้แทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ และขอให้กรมประมงประสานงานกับกรมชลประทาน ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อรองรับปลาสเตอเจียนที่เพาะขยายพันธุ์ในปี 2549 ตลอดจนจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้กับบ่อเลี้ยงปลาสเตอเจียนที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2550 ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน

ชนเผ่าลีซอ

ความเป็นมา
ถิ่นเดิมของชนเผ่าลีซอ อยู่แถบต้นแม่น้ำสาละวินในประเทศจีน ต่อมาได้อพยพเข้าไปอาศัยอยู่ทางทิศเหนือของประเทศสหภาพพม่า และเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบแคว้นเชียงตุง และเข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ ปัจจุบันมีประมาณ ๔,๐๐๐ คนตั้งถิ่นฐานอยู่มากในเขตอำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอปาย

วิถีชีวิต
ชาวลีซอมีความเป็นอยู่เรียบง่าย ประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกข้าวและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ไว้เลี้ยงครอบครัว ปกครองโดยผู้อาวุโส สืบสกุลทางพ่อ แต่ละหมู่บ้านมีวงศ์หลายสายสกุล นับถือศาสนาพุทธและถือผี เทศกาลที่สำคัญ คือ เทศกาลขึ้นปีใหม่ เรียกว่า “กินวอ” ตรงกับเทศกาลตรุษจีน มีการเลี้ยงเหล้าข้าวโพด เลี้ยงขนมปาตี่ เลี้ยงฉลองด้วยอาหารต่าง ๆ ที่ปรุงจากเนื้อหมู วันสำคัญทุกคนจะไปรวมกันที่บ้านหมอผีประจำหมู่บ้าน มีการประกอบพิธีเข้าทรงเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้าย กลางคืนมีการเต้นรำฉลองเรียกว่า “เต้นจะคึ” เช้าวันขึ้นปีใหม่ มีการยิงปืนและมีการเซ่นบูชาผีประจำหมู่บ้าน
การปรับปรนในสังคมปัจจุบัน
ชาวลีซอปัจจุบันใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่ว ๆ ไป แต่ยังคงยึดถือประเพณีและการแต่งกายแบบเดิม เผ่าลีซอ

ตารางกิจกรรม
17 มกราคม
19.00 ออกจาก ปตท สนามเป้า

18 มกราคม
– ถึงอำเภอเวียงแหง ชมวิวเลาวูประตูสู่เวียงแหง เยี่ยมหมู่บ้านลีซอ ดูการแสดงชนเผ่า และ ศึกษาวัฒนธรรม
จากนั้นขึ้น4wdไปดอยดำ ทำกิจกรรมปลูกต้นพญาเสือ และ เยี่ยมชมโครงารบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดูบ่อปลาปลาเรนโบว์เทราต์ และ ปลาสเตอร์เจี่ยน  ฟังเรื่องเล่าที่มาของโครงการ ที่ในหลวงพระราชทานให้ชาวบ้าน
จากนั้นทานปลาสเตอเจี้ยน เรนโบว์เทรา และดูดาว เข้านอน

20 มกราคม

5.00 ไปดูทะเลหมอกดอยดำ ซึ่งสวยงามและ unseen
7.00 เดินทางกลับ
10.00 แวะ อ่างเก็บน้ำห้วยฒึงเฒ่า
22.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กิจกรรามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
*** มาถึงจุดนัดพบ เลทได้ไม่เกิน 20 นาทีถ้าจะมาเลท รบกวนโทรแจ้ง มิเช่นนั้นจะไม่รอ ***

****การเดินทางอาจจะเกิดความล่าช้าได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและปัจจัยรอบข้าง ****

*** นำถุงนอนมาด้วย***
ในกรณีที่อาสาไปไม่ถึง 20 ท่าน เราจะไม่มีการแสดงชนเผ่าครับ

วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 2690บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายสุธี วัฒนกุล 0423-3-1855-4
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป
* https://goo.gl/forms/GlbFl9s8g13OkpoR2 *


5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ


เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay


ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin123@gmail.com
line: navigatorsutee


สิ่งที่รวมในทริป
1.ค่ารถไป-กลับ
2.ค่ารถ off road ขึ้นดอยดำ
3. ค่าชมหมู่บ้าน และ เรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าลีซอ
4. เสื้อกิจกรรม
5. เงินบริจาคให้ทางโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
6.ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ เป็นปลาเสตเจี้ยน และ เรนโบว์เทรา
7. ค่าวิทยากร และ อุปกรณทำอาสาสมัคร
8.ประกันเดินทาง


มัดจำท่านละ 1000 บาท
ชำระที่เหลือ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทางครับ
รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท


ความคุ้มครอง


-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น


-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล
ข้อตกลงคุ้มครอง


-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา


+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้น


การสูญเสียอวัยวะ
-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร


-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป


การชดใช้ค่าสินไหม
-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+เสียชีวิต
+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป
-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 2690