รับอาสาสมัคร “น้ำใจ” ช่วยกิจกรรมอาสาอาเซียน : ในงานหลงรักทวาย
24 ม.ค.60
ภายในงาน “หลงรักทวาย” ณ หอศิลป์ กรุงเทพฯ

โครงการ อาสาอาเซียน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และแบ่งปันกับเพื่อนบ้านอาเซียน ซึ่งในวันที่ 24 ม.ค. นี้ เรารับอาสาสมัครเพื่อร่วมและช่วยงาน หลงรักทวาย โดยความร่วมมือมือกัยเสมสิกขาลัย เครือข่ายศิลปิน พี่น้องชาวทวายจากพม่า เพื่อนบ้านชาวไทย และอาเซียนอื่นๆ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตผู้คนทวาย …สานสัมพันธ์ ร่วมเรียนรู้ ร่วมเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพื่อสร้างสันติภาพ และสันติสุข
เราต้องการอาสาสมัครที่มาช่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วม งานลงทะเบียน จัดเก็บอุปกรณ์ ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เราเปิดรับอาสาสมัครที่ต้องการเรียนรู้และยินดีมาช่วยงานกับเรา ท่านจะมีทักษะมากน้อยไม่สำคัญ แต่หากมีหัวใจยินดี “อาสา” เปิดใจเรียนรู้ ใช้พลังบวกในการทำงาน ตรงต่อเวลา อดทน และรับผิดชอบต่อภาระกิจงานอาสาในแต่ละครั้งจนลุล่วง
กำหนด
11:00 – 19:00 น. ลงชื่อรายงานตัวอาสาเวลา 11:00 น. เพื่อรับฟังรายละเอียดงานอาสาและแบ่งงาน

ความพร้อมก่อนอาสา
– ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เรียบร้อย
– ท่านต้องสามารถมาร่วมได้เต็มเวลาที่กำหนด
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งเราทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาส
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน

**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัคร และความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสาการฝึกฝนตนเอง แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ และมีความพร้อม อดทน มุ่งมั่น ที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป
หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ท่านนำเอกสารของแต่ละสถาบันมาหากไม่มีใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิได้ แต่ให้ใช้ใบใดใบหนึ่งเท่านั้น และ ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (เวลา 09:30-17:30)
E-mail: volunteerservice@gmail.com Website: www.thaivolunteer.org

สถานที่กิจกรรม ณ หอศิลป์ กรุงเทพฯ เยื้องมาบุญครอง

สนใจสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครผ่านธนาคารจิตอาสา www.jitarsabank.com หรือ e-mail ที่ volunteerservice@gmail.com แจ้งชื่อ...โทร... อีเมล์... อาชีพ... *** ไม่รับอาสาสมัครที่เคยสมัครกิจกรรมนี้แล้วไม่มาโดยไม่ได้แจ้งทางมูลนิธิฯแล้วทำให้ผู้อื่นเสียโอกาส

ค่าใช้จ่าย : ไม่มี