สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ดำเนินโครงการการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต สำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่องสำหรับการพัฒนาผู้เรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ให้เกิดคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองพิเศษทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและศึกษาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบสนับสนุนสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในด้านต่าง ๆ คือ วิชาการ การบริหารจัดการ บุคลากร การสร้างการมีส่วนร่วมและงบประมาณ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากบทบาทการทำงานของครูแล้ว โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครอาสาสมัครวิชาชีพ (Professional Volunteer) เพื่อเข้ามาหนุนเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้ทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นทักษะที่สถานศึกษาขาดแคลนและเกิดการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครวิชาชีพสำหรับงานพัฒนาการศึกษา ร่วมเรียนรู้และใช้ความสามารถเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นกลไกการแก้ไขปัญหาที่จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่าง ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

อาสาสมัครจะเป็นผู้ที่เข้าไปเปิดโลกทรรศน์ใหม่ให้กับนักเรียน เป็นผู้ที่สร้างการเรียนรู้นอกชั้นเรียนที่มีคุณค่า เป็นผู้ที่เข้าไปต่อยอดความใฝ่ฝันและความต้องการของนักเรียน ขอเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการเป็น ‘อาสาสมัครวิชาชีพ’ เข้าไปประจำการเป็นเวลา 3 เดือนในสถานศึกษานำร่องในกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ความเชี่ยวชาญของอาสาสมัครที่เปิดรับ

 • วิทยากรกระบวนการ 2 ตำแหน่ง
 • นักการโรงแรม 1 ตำแหน่ง
 • มัคคุเทศก์ 1 ตำแหน่ง
 • นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 ตำแหน่ง
 • นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง
 • นักสื่อสารธรรมชาติ 1 ตำแหน่ง
 • Digital Marketing 1 ตำแหน่ง
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว 1 ตำแหน่ง
 • นักผลิตสื่อออนไลน์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • มีความสนใจด้านการพัฒนาการศึกษา
 • มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการของสถานศึกษา
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นระยะเวลา 3 เดือน (2 ธันวาคม 2562 – 19 มีนาคม 2563)
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย
 • มีความสนใจและใส่ใจเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่ ๆ และเปิดกว้างทางความคิด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
 • ผู้สมัครที่ทำงานแล้วต้องได้รับอนุญาตให้ลาจากต้นสังกัด

บทบาทหน้าที่อาสาสมัครเฉพาะตำแหน่ง

วิทยากรกระบวนการ

 • สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสำหรับนักเรียน
 • พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

นักการโรงแรม

 • พัฒนาทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักและโรงแรม
 • จัดทำ website/แผ่นพับ สำหรับประชาสัมพันธ์ ติดต่อจองห้องพักของโรงเรียน
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์โรงเรียน บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ของที่ระสึก

มัคคุเทศก์

 • พัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ

นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • จัดทำสื่อโดยใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอ การประชาสัมพันธ์ (Website / QR Code)
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โรงเรียน
 • พัฒนาช่องทางการตลาด การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โรงเรียน
 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิต
 • พัฒนาทักษะการตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้น
 • พัฒนาทักษะการแปรรูปผลผลิต การจัดการผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

นักจิตวิทยา

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก วัยรุ่น ครอบครัว และผู้ปกครอง
 • สร้างสรรค์กิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน

นักสื่อสารธรรมชาติ

 • สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านแมลง (โดยเฉพาะจิ้งหรีดสาละวิน) สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ
 • ติดต่อ ให้คำปรึกษาและประสานงานกับองค์กรที่ศึกษาเกี่ยวกับจิ้งหรีดสาละวินได้
 • มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ
 • จัดทำ VDO Clip เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในช่องทาง Online

Digital Marketing

 • ประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถในการการวางแผนและวางกลยุทธ์ (Strategic & Tactics Planning) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) การทำงานของสื่อโฆษณาออนไลน์แต่ละประเภท (Digital Advertising) การทำงานของ Social Media ต่าง ๆ และการสร้างเนื้อหา (Content Marketing) นำมาพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของโรงเรียน

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าว

 • สร้างกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมข้าว เกษตรกรรมสาขาพืชไร่ พืชสวน การเกษตรแบบอินทรีย์
 • ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้าวและชุมชน
 • พัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

นักผลิตสื่อออนไลน์

 • ทำหน้าที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาในชุมชน ด้านการจักสาน ผ้าทอ และแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน (มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว) ด้วยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • ออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวและสื่อสารออนไลน์

พื้นที่ปฏิบัติงาน

 1. โรงเรียนบ้านห้วยห้า ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนบ้านแม่ลิด ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 3. โรงเรียนบ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 4. โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 5. โรงเรียนบ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 6. โรงเรียนบ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 7. โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
 8. โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 9. โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 10. โรงเรียนบ้านแม่กองแป ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 11. ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • จัดทำประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มการปฏิบัติงานและจบการปฏิบัติงาน) จากอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน)
 • สนับสนุนที่พักและอาหารสำหรับอาสาสมัคร โดยโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร
 • มีกระบวนการถอดบทเรียนเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานของอาสาสมัครเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

จำนวนการรับเข้าร่วมโครงการ

 • จำนวน 11 คน (ประจำโรงเรียนละ 1 คน)

ปฏิทินการรับสมัคร การคัดเลือก และการปฏิบัติงาน

 • ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 • 8 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
 • 19 – 20 ตุลาคม 2562 การสอบสัมภาษณ์ / หลังการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ สถานที่ (ในกรุงเทพมหานคร) จะแจ้งไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทาง โทรศัพท์ Email และ sms
 • 21 ตุลาคม 2562 การประกาศผลการคัดเลือก / ทีมงานจะแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงและส่ง email แจ้งผลผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
 • 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 การปฐมนิเทศอาสาสมัคร / ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 3 วัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 2 ธันวาคม 2562 ถึง 19 มีนาคม 2563 การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร 3 เดือน
 • 6 – 10 มกราคม 2563 การติดตามการทำงานของอาสาสมัคร (Follow Up) ณ โรงเรียนที่ปฎิบัติงาน
 • 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 กระบวนการ Midterm Review / จำนวน 2 วัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • 20 – 22 มีนาคม 2563 กระบวนการถอดบทเรียนการทำงาน / จำนวน 3 วัน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่านรายละเอียดโครงการทั้งหมดได้ที่ : https://sites.google.com/view/thaiprofessionalvolunteer  

หรือ Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/thaiprofessionalvolunteer/

กรอกแบบฟอร์มการสมัคร : https://bit.ly/2Ma6ay5

ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย