vsn_exp_2_20170313

โครงการอาสา “ นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน รุ่นที่ 2 ”

เป้าหมายหลักของมูลนิธิยุวพัฒน์ คือ การสร้างรากฐานสำคัญให้แก่เด็กขาดโอกาสด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการหยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีความรู้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะทำให้เขามีทางเลือกสำหรับอนาคต สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

มูลนิธิฯ จึงมีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยการทำงานร่วมกับโรงเรียนขาดโอกาสที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสามารถที่จะพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ

มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการ นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน ขึ้น เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการสังเกตเพื่อประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการยกระดับการเรียนการสอนและมีความตั้งใจที่จะพัฒนา เพื่อทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ และขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อนักเรียนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น   

 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร
 • อายุระหว่าง 20-45 ปี
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประเด็นการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็น moderator หรือ facilitator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการพูดคุย ตั้งคำถาม จับประเด็น สรุปประเด็น ฟังและสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูล บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในพื้นที่
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดในเดือนมีนาคม ได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 2-6 วัน โดยแต่ละวันปฏิบัติงานตั้งแต่ 8:00-22:00 น.
 • พร้อมที่จะพักร่วมห้องกับคนที่ไม่คุ้นเคย
 • ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์เฉพาะหน้า

 

 1. บทบาทอาสาสมัคร
 • ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์และอาสาสมัคร รวม 4 คน/ทีม ในการเก็บข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน
 • สำรวจและสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมทั้งบันทึกภาพ
 • ประชุมร่วมกันเป็นทีม
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่มูลนิธิฯ กำหนด
 1. วัน และ สถานที่ในการปฏิบัติงาน
ลำดับ วันที่ พื้นที่ในการปฎิบัติงาน
1 22-26 พฤษภาคม 2560 เชียงราย (สำรวจ 9 โรงเรียน)
2 22-27 พฤษภาคม 2560 เชียงใหม่ (สำรวจ 8 โรงเรียน)
3 29-30 พฤษภาคม 2560 ประจวบคีรีขันธ์ (สำรวจ 3 โรงเรียน)
4 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 แม่ฮ่องสอน (สำรวจ 3 โรงเรียน)
5 5 – 7 มิถุนายน 2560 พะเยา อุตรดิตถ์ (สำรวจ 5 โรงเรียน)
6 5 – 8 มิถุนายน 2560 กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช (สำรวจ 6 โรงเรียน)
 
เงื่อนไขการเลือก
1.    อาสา 1 คน เลือกทริปที่สามารถปฎิบัติงานได้ 1 ทริป และเลือกสำรองอีก 1 ทริป  โดยเขียนเลข 1 และ 2 ในช่องสี่เหลี่ยม
2.    กรุณาระบุ หากอาสาพักอาศัยในจังหวัดเดียวกับพื้นที่ปฎิบัติงานที่เลือก
3.    ในกรณีที่ได้รับคัดเลือก อาสาทุกคนที่สมัครต้องมั่นใจว่าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ซึ่งจัดที่มูลนิธิยุวพัฒน์ กรุงเทพ ฯ
· งานปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
· งานถอดบทเรียนวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ      

 • จำนวนอาสา 2 คน ต่อ 1 ทริป
 • อาสามัคร 1 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ทริป เท่านั้น
 • หากอาสาพักอาศัยในจังหวัดเดียวกับพื้นที่ปฎิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 1. อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี
 • อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายรูปได้
 1. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง)
 • จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • ที่พักและอาหาร ระหว่างลงพื้นที่ปฎิบัติงาน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ
 • อาสาสมัคร 2 คน เพื่อร่วมทีมกับเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อการเดินทาง 1 ทริป
 • รับอาสาสมัคร รุ่นที่ 2 ทั้งหมด 12 คน
 1. กติกา และเงื่อนไขการสมัคร
 • อาสาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
 • หลังการลงพื้นที่สำรวจ อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมการถอดบทเรียนในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

****อาสาสมัคร รับผิดชอบค่าเดินทาง ที่พัก ในการมาร่วมปฐมนิเทศและถอดบทเรียนด้วยตนเอง

ปฏิทินกิจกรรม “นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน รุ่นที่ 2

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับตั้งแต่บัดนี้
ถึง 31 มีนาคม 2560
กรอกใบสมัครออนไลน์ www.volunteerspirit.org
การสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 17-26 เมษายน 2560 ผู้สมัครและมูลนิธิ ฯ กำหนดวันที่สะดวกสัมภาษณ์ร่วมกัน  2 ช่องทาง
1.ผู้สมัครที่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ: สัมภาษณ์ที่มูลนิธิฯ
2.ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด: สัมภาษณ์ผ่าน VDO Call
การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 www.volunteerspirit.org
Facebook Page
การปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.30 น.
ระยะเวลาปฎิบัติงาน ·      ระยะเวลา 2-6 วัน
·      ระหว่าง 22 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2560
·      ในพื้นที่ปฎิบัติงานที่อาสาเลือก
 
ถอดบทเรียนการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ : http://www.volunteerspirit.org/?p=30303

ค่าใช้จ่าย : -