โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา
เปิดรับอาสาสมัคร “อาสามีสุขในโรงพยาบาล”

ภารกิจ
1. ร่วมออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล (ศิลปะ, งาน
ประดิษฐ์, เล่านิทาน)
2. เพื่อนเล่น เพื่อนพูดคุย

คุณสมบัติอาสาสมัคร
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3. มีความอดทน จิตใจดี ยืดหยุ่น ทำงานร่วมกับผู้ป่วยเด็กได้

สถานที่
1. โรงพยาบาลราชวิถี
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัน เวลา ในการดำเนินกิจกรรม
– รับสมัคร 15-31 ตุลาคม พ.ศ.2560
– ประกาศผล รอบที่ 1 : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
– สัมภาษณ์ : 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
– ประกาศผล รอบที่ 2 : 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
– ปฐมนิเทศ : 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
– ลงพื้นที่กิจกรรมพร้อมทีมงาน : 21, 22, 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
– ลงพื้นที่ปฎิบัติงานจริง : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561

สิ่งที่อาสาสมัครได้รับ
– ใบประกาศเกียรติคุณ
– ประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครในโรงพยาบาล ร่วมกับเด็กป่วย ญาติผู้ป่วย
– เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
– เกิดการพัฒนาศักยภาพภายใน(จิตใจ)ของตนเองผ่านงานอาสาสมัครในโรง
พยาบาล
– รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ แก่ เด็กป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

 

ลิ้งค์สำหรับการสมัคร

https://goo.gl/forms/q8N2smwDgEEns1AA2

ค่าใช้จ่าย : -