ชื่อนามสกุล จังหวัด อายุ หน่วยงาน Entry Date
นาง เกี๋ยง บุญมาปุกลำปาง72มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางJune 2, 2020
นาง คำสุข อินปิกลำปาง49มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางJune 2, 2020
นางสาว เนาวรัตน์ สาจันทร์อุบลราชธานี43ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลJune 2, 2020
นางสาว จิรภัทร อังกุรานันท์กรุงเทพมหานคร11มูลนิธิชุมชนไทJune 2, 2020
นางสาว เพ็ชรนัดดา ปรางศรีกรุงเทพมหานคร13มูลนิธิชุมชนไทJune 2, 2020
นาย ตฤณ เจริญพงศ์ชัยกรุงเทพมหานคร13มูลนิธิชุมชนไทJune 2, 2020
นางสาว รอซิดะห์ ปูซูปัตตานี48มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นาย มูฮามัดดือราฟี สะมะแอนราธิวาส51มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว จิตติมา จิตหลังสตูล34มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว คนึงนิจ มากชูชิตสงขลา59มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว เตะหาวอ สาและปัตตานี50มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นาง ละม้าย โสพรรณโชติภูเก็ต55มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว ราตรี แพ่งต่ายภูเก็ต43มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว พะเยาว์ เชียงสินภูเก็ต55มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว ทัศนีย์ ทองพริกภูเก็ต45มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นาง ดวงอำพร ภูมิรัตน์ภูเก็ต41มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว เบญญาดา ผิวสร้อยภูเก็ต34มูลนิธิชุมชนไทMay 31, 2020
นางสาว จิรภา ดำทองพัทลุง42มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง อำพร คงผลพัทลุง59มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง พรทิพย์ ชูอินทร์พัทลุง42มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง กลีบ จันทร์แดงพัทลุง62มูลนิธิชุมชนไทMay 29, 2020
นาง หวานใจ สุขชูพัทลุง46มูลนิธิชุมชนไทMay 28, 2020
นาง ระเบียบ ปล้องอ่อนพัทลุง58มูลนิธิชุมชนไทMay 28, 2020
นางสาว อรษา โภคบุตรพังงา59มูลนิธิชุมชนไทMay 28, 2020
นางสาว รุ่งทิวา ทาทองเชียงใหม่35ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 28, 2020
นางสาว อัญชุลี ไชยวุฒิเชียงใหม่28ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 28, 2020
นางสาว ขวัยฤทัย ใจเหิมเชียงใหม่25ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 28, 2020
นางสาว รุจิภารัตน์ เนื่องจากน่วมเชียงใหม่40ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นางสาว พนัชกร วงค์ชัยเชียงใหม่63ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นาง ตุ่นแก้ว แสงบุญเชียงใหม่66ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นางสาว คำปิน ธนันชัยเชียงใหม่68ศูนย์บริการคนพิการ ตำบลชมภู จ.เชียงใหม่May 26, 2020
นางสาว สุกัญญา อินทานทูมอุบลราชธานี21ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 25, 2020
นาง นงค์น้อย วิจิตรไกรศรีกรุงเทพมหานคร53เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว รุ่งอรุณ บุญชูกรุงเทพมหานคร46เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว ปันฑิตา ลิขิตกรุงเทพมหานคร44เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง บุญนาค ศรีใสกรุงเทพมหานคร55เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว กิติมา ตะเคียนกรุงเทพมหานคร57เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง ศุภนุช นิ่มนวลกรุงเทพมหานคร69เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว บัวแก้ว เทียนชัยกรุงเทพมหานคร26เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง วารินทร์ ดำรงค์พันธุ์สมุทรปราการ45เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว ปานไพลิน โพธิ์แก้วสมุทรปราการ39เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นางสาว วราพร ยวงเงินสมุทรปราการ41เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาง เตือนใจ เกษมศรีกรุงเทพมหานคร41เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 24, 2020
นาย สรัญญ มะลิรสอุบลราชธานี35ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 22, 2020
นางสาว ณัชกนกรดา พื้นผาอุบลราชธานี52ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 22, 2020
นาง ศิรประภา จันทะสารอุบลราชธานี52ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 22, 2020
นางสาว อภิญญา ทิพระษาหารอุบลราชธานี31ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 21, 2020
นางสาว ฐาริณีย์ เรืองศรีอุบลราชธานี36ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 21, 2020
นาง ลดาวัลย์ หอมเย็นนครศรีธรรมราช52โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 21, 2020
นางสาว อรัญญา บุญชูวงศ์นครศรีธรรมราช48โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว สุกานดา เพ็ชรยิ่งนครศรีธรรมราช38โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง รื่นรวย คงตุกนครศรีธรรมราช71โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว จารุพงค์ คงตุกนครศรีธรรมราช42โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาย จรูญ ศรีหะรัญนนทบุรี51โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว ฐานิดา คงตุกนครศรีธรรมราช40โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง พิมพ์ จุลบุญญาสิทธิ์นครศรีธรรมราช61โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว เกศรินทร์ สุทธิจันทร์นครศรีธรรมราช55โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว วนัสสุภา ทองนอกนครศรีธรรมราช51โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว ธันยนันท์ ปิติโรจนพัชรืสงขลา39โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง ยินดี จันทร์ใหม่นครศรีธรรมราช49โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง นิตยา ส่งศรีนครศรีธรรมราช45โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว วรรณา หมาดหยานครศรีธรรมราช40โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว กัลยา สุทธิจันทร์นครศรีธรรมราช51โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง ชะอ้อน ช่วยสมนครศรีธรรมราช48โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว กรกนก หนูดำนครศรีธรรมราช24โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง ศิริฉัตร ปกครองอุบลราชธานี42ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นางสาว วัลย์ลิกา กาละวรรณสตูล26โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นางสาว อรทัย ดำจันทร์นครศรีธรรมราช46โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง อภิรดี สุริยะศรีอุบลราชธานี34ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นางสาว สุวิมล รอดทองสุขนครศรีธรรมราช35โรงพยาบาลอำเภอหัวไทร สำหรับคนพิการMay 20, 2020
นาง สุวรรณ โกศัลวิตรอุบลราชธานี58ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นาง นิ้มนวน บรรทุปาอุบลราชธานี39ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นาง บุญมือ พงศ์อนุรักษ์ภูมิเชียงราย37มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 20, 2020
นางสาว สุพรรษา ศรัทธาไทยเชียงราย38มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 20, 2020
นางสาว สุธิพร คนเที่ยงลำปาง49มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 20, 2020
นาง ยุพา แดงชาติอุบลราชธานี56ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นาง คำพันธ์ ปูกะธรรมอุบลราชธานี51ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นาง ปิยะรัตน์ บัวพันธ์อุบลราชธานี44ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นาย ไพร คำชัยอุบลราชธานี52ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นางสาว ลัดดา ชูชื่นอุบลราชธานี41ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 20, 2020
นางสาว ส่องแสง สุปัญญาปทุมธานี29เครือข่ายสลัม 4 ภาคMay 20, 2020
นางสาว อังคณา วาจาสัตย์อุบลราชธานี51ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นางสาว มลตะกานต์ หาพักอุบลราชธานี16ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นาง นงลักษณ์ สมาทองอุบลราชธานี54ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นางสาว วิลาวัณย์ ชาญประโคนอุบลราชธานี17ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นางสาว พิมพ์พิไล กาลพันธาอุบลราชธานี27ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นางสาว ชัญญานุช มีสมวัฒน์อุบลราชธานี22ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นางสาว อติกานต์ ศรีทองอุบลราชธานี28ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นาย อุ้มบุญ พลใสอุบลราชธานี22ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นาง จิราภรณ์ ภูกิ่งหินอุบลราชธานี46ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นาง บัวผัด เรือนวงศ์ลำปาง57มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 19, 2020
นาง สมศรี ก๋าแก๋นลำปาง54มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 19, 2020
นางสาว อารีย์ วาจาสัตย์อุบลราชธานี47ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 19, 2020
นาง นางพิมพกานต์​ ทารักษ์ลำปาง47มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นาย พิชิต พรมพิทักษ์อุบลราชธานี45ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 18, 2020
นาง มันฑนา คำชัยอุบลราชธานี46ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 18, 2020
นางสาว หอม ยิกทิมพิษณุโลก47มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว จันทร์เพ็ญ วะสุรีย์อุบลราชธานี43ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 18, 2020
นางสาว ชำนาญ ตันรินทร์พิษณุโลก50มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นาง สุรินทร์ เพ็งสฤษดิ์พิษณุโลก56มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นาง หวัน เป็งทองอุบลราชธานี50ศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพคนพิการ บ้านศรีวนาไลMay 18, 2020
นาย ประภาส นัดดากุลลำปาง58มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว นิภาภรณ์ ยับย่อยลำปาง36มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นาง บัวคำ ทุเสนะลำปาง54มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นาง บุศรินทร์ พย๋าลำปาง51มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว จันทนา ปัญญามูลลำปาง38มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว จันทร์สม ปินใจกุลลำปาง44มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว กฤติยา บุญเรืองลำปาง44มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว ประภาพร เฒ่าฝั้นลำปาง26มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นาง เบญจางค์ สุขจำนงค์พิษณุโลก59มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว สุนิสา สัพโสลำปาง28มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว ดวงเดือน ฟูใจลำปาง42มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 18, 2020
นางสาว บุญยุม พิสัยเลิศเชียงราย41มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 17, 2020
นางสาว ดาวใจ หล้าหลวงเชียงราย35มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 17, 2020
นางสาว สุมาลี พูลขุนทดลำปาง36มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 17, 2020
นางสาว สุวรรณี พะย๋าลำปาง42มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 17, 2020
นาง ทองทราย เครือปัญญาลำปาง58มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง บัวจีน เครือปัญญาลำปาง65มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง ศิริพร แต้มคูลำปาง60มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง บานชื่น ประดิษฐ์วงค์กุลลำปาง68มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง กิตติยา รัตนาพรรณลำปาง46มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง ทิพยวรรณ อยู่เพ็ชร์ลำปาง53มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นางสาว ฟองจันทร์ ธรรมขันธ์ลำปาง46มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง เพ็ญจันทร์ เล็กบุตรลำปาง41มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
นาง รัชนีวรรณ พลวงศ์ลำปาง43มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปางMay 16, 2020
 ชื่อนามสกุล จังหวัด อายุ หน่วยงาน Entry Date