20150721-1-1

ได้เวลา วางเครื่องเรียน ออกไปเขียนฝันเพื่อน้อง สมาคมสโมสนนักลงทุนขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมค่ายอาสา เพื่อขอรับงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินโครงการกว่า 1แสนบาท

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ชุมนุม หรือกลุ่มจิตอาสาในระดับอุดมศึกษา ร่วมส่งโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อรับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการกว่า 100,000 บาท/โครงการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ
แผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สมาคมสโมสรนักลงทุน
เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 12, 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 211 (คุณปฤษณา) โทรสาร 0 2936 1441-2
E-mail: csr@ic.or.th, Website: www.ic.or.th