มีจิตอาสา อยากลองช่วยเหลือสังคมและผู้ที่เดือดร้อน หรือด้อยโอกาสกว่าตนเอง เท่าที่มีกำลังจะทำได้