ฟื้นฟูจิตใจแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ รวมทั้งพัฒนาสิ่งแวดล้อมค่ะ