อยากได้ประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็ก และได้ให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามวัยของเค้า