20150913-1-1

พลาด ไม่ได้ “ปั่นๆ ปลุกพลังพลเมือง” ปั่นจักรยานเรียนรู้ ภูมินิเวศเมือง 3 น้ำ ปั่นไปตามลำประโดง สัมผัสภูมิสังคม ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ที่พลเมืองเยาวชน “คิดค้นคว้า” ทั่วเมืองแม่กลอง…

“มหกรรมแห่งการเรียนรู้ ปลุกพลังเยาวชนชูวิถีคนตะวันตก”
วันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบกับการเรียนรู้ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ 20 กลุ่ม ที่เกิดจากการลงมือทำ ผ่านโจทย์จริง ปัญหาจริงในชุมชน
ชมข้อมูลโครงการได้ที่ https://goo.gl/gPYW7m
————————–————————-
#โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ดำเนินงานโดย #ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม ด้วยการสนันสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (#สสส.) และ #มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) อีกหนึ่งในกิจกรรม #ActiveCitizenProject