Download : trcs_volunteer_manual.pdf

สภากาชาดไทยรับผิดชอบภาคกิจในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัยให้รอดชีวิต และมีความเป้นอยู่ที่ดีตามภารกิจแก่นหลัก 4 ประการ ได้แก่การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักการกาชาด 7 ประการ คือมนุษธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล จะเห็นได้ว่าบริการอาสาสมัครเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่ง ของการดำเนินการของสภากาชาดไทย ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ และกระบวนการบริหารจัดการงานอาสาสมัคร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยให้สามารถประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพของสภากาชาดไทยให้มีความแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มืออาสาสมัครสภากาชาดไทยเล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา กำหนดบทความหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน โดยศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย และประเมนผลการใช้คู่มือฯ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคู่มือฯ ได้บูรณาการความร่วมมือและศักยภาพจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย เพื่อให้การดำเนินงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดาวโหลดได้ที่ http://www.redcross.or.th/sites/default/ebook/trcs_volunteer_manual.pdf