แผนที่จิตอาสา ฉบับปี ๒๕๕๕ เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายซึ่งสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร จากทั่วประเทศ ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนในสังคมได้ตระหนักและเข้าถึงข้อมูลการเป็นอาสา สมัคร โดยเฉพาะการเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งตนเองอาศัยอยู่ งานอาสาสมัครซึ่งบรรจุอยู่ในแผนที่จิตอาสาเล่มนี้ได้ถูกคัดกรองและตรวจสอบ ความถูกต้องและความเหมาะสมกับบรรดาองค์กรเครือข่ายต่างๆเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมรับอาสาสมัครจริง

เครือข่ายจิตอาสา ในฐานะองค์กรเจ้าภาพในการจัดทำแผนที่จิตอาสา ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่และสื่อสารงานอาสาสมัครให้แพร่หลายและกระตุ้นกระแส สาธารณะให้ตระหนักในคุณค่าของงานอาสาสมัครที่มีต่อสังคมไทย อีกทั้งหวังอย่างยิ่งว่าแผนที่จิตอาสาจะช่วยนำทางให้กับทุกคนที่ต้องการทำ อะไรดีๆสักอย่างเพื่อสังคมและชุนชนของเราได้เริ่มต้นเส้นทางของการเป็นอาสา สมัครอย่างแท้จริง

เข้าชมเว็บไซต์ แผนที่จิตอาสาได้ที่ goodmap.volunteerspirit.org
Attachment Size
ดาวโหลด แผนที่จิตอาสา 1.82 MB