รายงานโครงการสนับสนุนเด็กในโรงเรียนวัด
ประเทศพม่า ประจำปี 2551

มูลนิธิเด็ก (ประเทศพม่า) ร่วมกับ เครือข่ายพุทธิกา
burmese4_1.jpg

สืบ เนื่องจากการเดินทางไปพม่าของพระไพศาล วิสาโล ในเดือนธันวาคม 2550 หลังจากเหตุการปราบปรามพระสงฆ์ และประชาชนชาวพม่า โดยรัฐบาลเผด็จการทหาร ในเดือนสิงหาและกันยายน 2550

หลังจากการประเมินสถานการณ์ และดูช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแล้ว พระไพศาลได้จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆในประเทศไทย เพื่อระดมทุนให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนวัดในประเทศพม่า ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,500 แห่ง หรือประมาณ 10% ของจำนวนโรงเรียนทั้งหมดที่อยู่ในประเทศพม่า

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2551 เพื่อจัดระดมทุน ดังต่อไปนี้burmese4_2.jpg

         1. กิจกรรมจาริกบุญสู่ ประเทศพม่า กับ พระไพศาล วิสาโล ระหว่างวันที่ 2 ถึง 8 กรกฎาคม 2551 โดยมีเส้นทางการเดินทางคือ กรุงเทพฯ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน – มัณฑะเลย์ – พุกาม– ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 ท่าน ช่องของการเดินทางครั้งนี้ได้จัดพาคณะไปเยี่ยมโรงเรียนวัดที่มัณฑเลย์ และแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยไปเยี่ยมโรงเรียนวัดที่ ย่างกุ้ง ซึ่งถือว่าแตกต่างไปจากทัวร์อื่นๆ ที่ไม่มีประเด็นทางด้านสังคมเข้ามาร่วมกับการจาริก หรือท่องเที่ยว รายรับจากการลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 983,040 บาท หักค่าใช้จ่าย 866,860 บาท คงเหลือเงินเป็นจำนวนเงิน 116,180 บาท ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนโรงเรียนวัดในพม่า

burmese4_3.jpg         2. กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อโรงเรียนวัดในพม่า เป็นกิจกรรมการระดมทุนโดยผ่านรูปแบบกิจกรรมทางศาสนา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ณ วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ โดยมีเครือข่ายพุทธิกาเป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านเครือข่ายองค์กรเด็กและองค์กรพัฒนาเอกชน ธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการสนับสนุนโรงเรียนวัดในประเทศพม่า ผลของการจัดทอดผ้าป่าดังกล่าว สามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนวัดในพม่าได้เป็นจำนวนเงิน 2,919,188.55 บาท

3. กิจกรรมจัดงานคอนเสิร์ต “ศิลปะดนตรีเพื่อเพื่อนมนุษย์” ในวันที่ 4 มิถุนายน 2551 ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทปิโตร เลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 500,000 บาท หลังหักค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการจัดงานคอนเสร์ติคงเหลือเงินทั้งสิ้น 225,865.00 บาท ได้ร่วมบริจาคสมทบเข้ากองทุนสนับสนุนโรงเรียนวัดในพม่า

สำหรับ กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปเพื่อการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนวัดในพม่า โดยผ่านเสมสิกขาลัย ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ซึ่งได้ทำงานในประเทศพม่ามากว่า 12 ปี

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน ในปีนี้ ในขั้นต้นได้สนับสนุนให้กับโรงเรียนวัด จำนวน 52 โรง ดังรายนามต่อไปนี้

 

burmese4_4.jpg

burmese4_5.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Targwa School Ayawadi Division
2 Thingazar Kyaung School Ayawadi Division
3 Ahmarawadi School Yangon Division
4 Mashein Hlaw School Chin State
5 Shwe Pyi Pale Myint School Mandalay Division
6 Oke Shit Kone School Mandalay Division
7 Hti Ta Saung School Mandalay Division
8 Shwe Man Oke School Mandalay Division
9 Ohbo School Mandalay Division
10 Shwe Kyaung School Mandalay Division
11 Mepha Lan School Mandalay Division
12 Thaw Tu Zana School Mandalay Division
13 Yadanar Moe School Mandalay Division
14 Detkhinar Rarma Aung Gon School Mandalay Division
15 Dulabo Yele School Mandalay Division
16 Aung Myae Oo School Sagaing Division
17 Shwe Thama School Sagaing Division
18 Yadana Theingi Nunnery School Sagaing Division
19 Shwe Laung Medaw Nunnery School Sagaing Division
20 Yadanar Man Aung School Sagaing Division
20 Yadanar Man Aung School Sagaing Division
20 Yadanar Man Aung School Sagaing Division
21 Mettananda Yangon Division
22 Damanada Moekete
23 Pyin Nya Theikpan Yangon Division
24 Taw Taik Damayeik thar Yangon Division
24 Yarzakyoe Yangon Division
25 Yatanavikeman Yangon Division
26 Thar Yar Kone Yangon Division
27 Ye Lae Kyaung Sigaing Division
28 Thapyaeyoe Mandalay Division
29 TaungtwinKyi Mandalay Division
30 Nan Oo Mandalay Division
31 Se Su Mandalay Division
32 Puppharama Mandalay Division
33 Aye Mya Tharyar Mandalay Division
34 Phaung Daw Oo Mandalay Division
35 Kyune Oo Mandalay Division
36 Laydiwontha Moekot
37 Aung Theikdi Moekot
38 Mahartharla Sigaing Division
39 Shwe Ka Naught Taung Mandalay Division
40 Shwe In pin Mandalay Division
41 Lain pin Mandalay Division
42 Kan Tet Kone Mandalay Division
43 Thirimingalar Myinchan
44 Kan Swae Myinchan
45 Nan Nwin Taw Boe Nwar Twoe Kyi
46 Aung Myin Sigaing Division
47 Mahar Kan Oo Moneyar
48 Thapyaythar Tadaoo
49 Aung Chan Thar Tadaoo
50 Kan Swae Tadaoo
51 Htauk Yit Tadaoo
52 Salay Mandalay Division

 ขั้นตอนในการอนุมัติการสนับสนุน

         เส มสิกขาลัย ได้ประชุมร่วมกับโรงเรียนมัธยมวัด ที่มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง และนักการศึกษาชาวพม่า ที่อาศรมวงศ์สนิท ถึงการจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนวัดในประเทศพม่าของภาคเอกชน เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2551

ผลสรุปของการประชุม ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตั้ง ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนวัด (Center for Promotion of Monastic Education) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

         1. เพื่อส่งเสริมระบบโรงเรียนวัด ในเรื่องของการบริหาร การจัดการ รวมถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่เด็กและครู
2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูในโรงเรียนวัด และสร้างศูนย์ฝึกอบรมครู
3. เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน

          ทั้ง นี้ได้จัดโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนวัด ขึ้นมาเป็นเบื้องต้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีจำนวน 5 ท่าน จะเป็นกลไกในการตัดสินใจในการดำเนินงาน รวมถึงการพิจารณาทุนที่จะสนับสนุนโรงเรียนวัดในพม่าอีกด้วย ในเบื้องต้นทางคณะกรรมการดังกล่าวได้ทราบถึงผลของการระดมทุนเพื่อสนับสนุน โรงเรียนวัดในพม่า ได้อนุมัติเงินจำนวน 1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโรงเรียนวัดจำนวน 20 แห่ง

ส่วน เงินที่เหลืออีกจำนวน 2,261,233.55 บาท ทางคณะกรรมการต้องการเสนอขออนุมัติใช้เงินจำนวนดังกล่าว สำหรับการสร้างศูนย์ฝึกอบรมครู เชิงเขาใกล้มัณฑเลย์ โดยที่ดินดังกล่าวเป็นของ โรงเรียนมัธยมพองดออู (Phaung Daw Oo Monastic High School) บริจาคให้กับทางศูนย์ฯเพื่อเป็นสถานที่อบรมครูโรงเรียนวัด ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดฝึกอบรมในปี 2553 เป็นคณะแรก

ดังนั้นทางคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนวัด (Center for Promotion of Monastic Education) จึงขอการอนุมัติเพื่อใช้เงินจำนวนดังกล่าวจากเครือข่ายพุทธิกา เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครู เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของโรงเรียนวัดในพม่า ดังเจตนารมย์เริ่มแรกเดิมทีของการจัดกิจกรรมมาแต่ต้น

สำหรับแผนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนวัด (Center for Promotion of Monastic Education) มีรายละเอียดดังเอกสารแนบมานี้  burmese4_6.jpg