อยู่ร่วมกันในสังคม ก็ต้องสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่