รับบริจาคสีทาบ้าน อุปกรณ์ทาสี และพันธุ์ไม้ตกแต่ง
สำหรับ โครงการอาสา ปรับภูมิทัศน์ชุมชนแออัด และศูนย์คนไร้บ้าน ปี 2559

ประสานงาน: มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Thai Volunteer Service
095 9977724 เวลา 09:30-17:30
E-Mail: volunteerservice@gmail.com Website: www.thaivolunteer.org