vmtrain_postr_ds1

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “การจัดการอาสาสมัคร”
Volunteer Management Workshop

เครือข่ายจิตอาสา (Volunteer Spirit Network : VSN) ร่วมกับ องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (Voluntary Service Overseas : VSO) จัดการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครและการจัดการอาสาสมัครแก่ องค์กรราชการ องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความต้องการนำระบบบริหารจัดการอาสาสมัครไปใช้ในการทำงานภายในองค์กร ต้องการสร้างระบบงานอาสาสมัครและมีทักษะการจัดการอาสาสมัครได้ด้วยตนเอง

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ “การจัดการอาสาสมัคร” ครั้งนี้ จะเป็นการสร้าง “นักจัดการอาสาสมัคร
(Volunteer Manager) ในการบริหารจัดการอาสาสมัคร สำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานขององค์กรและสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมแก่อาสาสมัครกับงานด้านการพัฒนาต่างๆ มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรให้สามารถออกแบบกระบวนการอาสาสมัคร
2.  เพื่อสร้างความรู้และทักษะในการจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) แก่บุคลากรด้านงานพัฒนา
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรด้านงานอาสาสมัครที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการอาสาสมัคร
4.  เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระบวนการจัดการอาสาสมัครซึ่งหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานขององค์กรต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
บุคลากรในองค์กรราชการ องค์กรธุรกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความสนใจในกระบวนการบริหารจัดการอาสาสมัคร (Volunteer Management) และมีความต้องการนำระบบบริหารจัดการอาสาสมัครไปใช้ในการทำงานภายในองค์กร โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมครบทั้ง 3 วัน

วิทยากรดำเนินกระบวนการ
ทีมวิทยากรจากเครือข่ายจิตอาสา (VSN) และ องค์การหน่วยอาสาสมัครประเทศอังกฤษ (VSO)

วัน เวลา สถานที่
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (3 วัน)
เวลา 09.00-16.30 น.  ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน  
ท่านละ 1,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน/อาหารว่างตลอดการฝึกอบรม ไม่รวมที่พักและค่าเดินทาง)

การรับสมัคร
1. รับจำนวน 30 ท่าน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน หากผู้สมัครต้องยกเลิกการเข้าร่วมฝึกอบรม แต่สามารถส่งผู้แทนได้
3. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2559

vmtrain_postr_ds1_0กระบวนการรับสมัคร
1. กรอกใบสมัครผ่านทาง www.volunteerspirit.org
2. รอผลการตรวจสอบใบสมัครจากเจ้าหน้าที่
3. เมื่อท่านได้รับการยืนยันการตรวจสอบใบสมัครจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 1,000 บาท/ท่าน ตามช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ : phantakarn@volunteerspirit.org
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันสถานะ การลงทะเบียน “สมบูรณ์” กลับไปยังอีเมล์ของท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณพันธกานต์ อินต๊ะมูล โทรศัพท์ 08-5033-2794
อีเมล์ phantakarn@volunteerspirit.org
(ติดต่อในเวลาทำการ 10.00 – 17.00 น.)
เครือข่ายจิตอาสา โทรศัพท์ 02-319-5017 (10:00 – 17:00น.)

 

ปิดรับสมัคร