chd_interview_poster

. .. ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครทั้ง 18 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยจะมีการติดต่อนัดหมายการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่โครงการ

ชื่อ สกุล
น.ส.เสาวนีย์ ตั้งจิตปรีชาทัย
น.ส. สุภาวดี มังกรทอง
นาย เจษฎายุทธ ประรวมพันธ์
นาย องอาจ เจริญศิลป์
นาย นพดล วงษ์จันทร์
น.ส.พวงผกา ลีพอ
น.ส.พรรณทิพา อารยะรังษี
นายโอชวิน จันทร์สุข
นายริฎวัน อุเด็น
น.ส.ณัฐพัชร์ จันทร์โชติญาณ
น.ส.ณัฐชณา พระสว่าง
น.ส.พรสุดา สุขสำราญ
น.ส.ดาริกา แจ่มศรี
น.ส.อลิน บุญกรุงทอง
น.ส.อาภาภรณ์ ซะมะ
น.ส. กุลิสรา หอมเย็นใจ
น.ส.วินัฏดา ศรีกระษร
น.ส.สุธีรา ใจบั้งเงิน