20170117-1-2

โครงการ “ นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน รุ่นที่ 1 ”

เป้าหมายหลักของมูลนิธิยุวพัฒน์ คือ การสร้างรากฐานสำคัญให้แก่เด็กขาดโอกาสด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการหยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีความรู้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะทำให้เขามีทางเลือกสำหรับอนาคต สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

มูลนิธิฯ จึงมีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยการทำงานร่วมกับโรงเรียนขาดโอกาสที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสามารถที่จะพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ

มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการ นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน ขึ้น เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการสังเกตเพื่อประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการยกระดับการเรียนการสอนและมีความตั้งใจที่จะพัฒนา เพื่อทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ และขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อนักเรียนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

 1. คุณสมบัติอาสาสมัคร
 • อายุระหว่าง 20-45 ปี
 • กำลังศึกษาระดับชั้น ปีที่ 3 ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และประเด็นการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็น moderator หรือ facilitator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการพูดคุย ตั้งคำถาม จับประเด็น สรุปประเด็น ฟังและสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูล บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในพื้นที่
 • สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดในเดือนมีนาคม ได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน โดยแต่ละวันปฏิบัติงานตั้งแต่ 8:00-22:00 น.
 • พร้อมที่จะพักร่วมห้องกับคนที่ไม่คุ้นเคย
 • ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหา/สถานการณ์เฉพาะหน้า
 1. บทบาทอาสาสมัคร
 • ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์และอาสาสมัคร รวม 4 คน/ทีม ในการเก็บข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยการสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน
 • สำรวจและสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมทั้งบันทึกภาพ
 • ประชุมร่วมกันเป็นทีม
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามหัวข้อที่มูลนิธิฯ กำหนด
 1. วัน และ สถานที่ในการปฏิบัติงาน
ลำดับ วันที่ พื้นที่ในการปฎิบัติงาน
1 6-10 มีนาคม 2560 เลย พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ (สำรวจ 8 โรงเรียน)
2 7-10 มีนาคม 2560 กำแพงเพชร ตาก อุทัยธานี (สำรวจ 6 โรงเรียน)
3 21-24 มีนาคม 2560 สงขลา สตูล ตรัง (สำรวจ 7 โรงเรียน)
4 22-24 มีนาคม 2560 แม่ฮ่องสอน (สำรวจ 6 โรงเรียน)

หมายเหตุ      

 • จำนวนอาสา 2 คน ต่อ 1 ทริป
 • อาสามัคร 1 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ทริป เท่านั้น
 • หากอาสาพักอาศัยในจังหวัดเดียวกับพื้นที่ปฎิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี
 • อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายรูปได้
 1. การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร
 • จัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • ทีมสนับสนุนการทำงานอาสาสมัคร (พี่เลี้ยง)
 • จัดสัมมนาอาสาสมัครเพื่อสรุปบทเรียนการทำงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • ที่พักและอาหาร ระหว่างลงพื้นที่ปฎิบัติงาน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 1. จำนวนการรับอาสาเข้าร่วมโครงการ
 • อาสาสมัคร 2 คน เพื่อร่วมทีมกับเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อการเดินทาง 1 ทริป
 • รับอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 ทั้งหมด 8 คน
 1. กติกา และเงื่อนไขการสมัคร
 • อาสาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ
 • หลังการลงพื้นที่สำรวจ อาสาสมัครจะต้องเข้าร่วมการถอดบทเรียน ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

****อาสาสมัคร รับผิดชอบค่าเดินทาง ที่พัก ในการมาร่วมปฐมนิเทศและถอดบทเรียนด้วยตนเอง

 

ปฏิทินกิจกรรม “นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน รุ่นที่ 1

กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
ช่วงเวลารับสมัคร เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2560 กรอกใบสมัครออนไลน์ www.volunteerspirit.org
การสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สมัครและมูลนิธิ ฯ กำหนดวันที่สะดวกสัมภาษณ์ร่วมกัน  2 ช่องทาง1.ผู้สมัครที่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ : สัมภาษณ์ที่มูลนิธิฯ

2.ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด : สัมภาษณ์ผ่าน VDO Call

การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2560 www.volunteerspirit.orgFacebook Page
การปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ระยะเวลาปฎิบัติงาน · ระยะเวลา 3-5 วัน
· เดือนมีนาคม
· ในพื้นที่ปฎิบัติงานที่อาสาเลือก
ถอดบทเรียนการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 09.00-17.00 น.

—————————————