รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ “อาสานักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน รุ่นที่ 1”  มีดังนี้

คุณพีรศักดิ์ ศิริสวัสดิ์
คุณนันท์รพัช ไชยอัครพงศ์
คุณพัชรพร ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
คุณสุธีรา ใจบั้งเงิน
คุณรุ่งฟ้า จันทร์พุ่ม
คุณปิยาณี รอดบำรุง
คุณปาณิก สุเภากิจ
คุณประภัสสร จันทร์แดง

 

ท่านสามารถตรวจสอบทริปและวันเดินทางได้ที่อีเมลที่ท่านใช้สมัครมา

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 18.30 น.
ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โดยมูลนิธิฯได้จัดส่งกำหนดการ และแผนที่ได้ในอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง อาสาทุกท่านจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบรายละเอียดและวิธีปฎิบัติงานเมื่อลงพื้นที่ และต้องเข้าร่วมการถอดบทเรียนในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการปฐมนิเทศและการถอดบทเรียนได้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสา และร่วมการปฐมนิเทศ ที่อีเมล์ Luksamon.t@ybf.premier.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณลักษมณ เตชะสิริวิชัย โทร 02 301 1143 มือถือ 090 985 0442
คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ โทร 02 301 1061 มือถือ 081 912 5712