ครั้งแรกของผมที่ได้เป็นครูอาสา เป็นผู้ที่ได้มอบความรู้ เป็นผู้ที่สร้างมิตรภาพ สร้างความผูกพันให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพจากเพื่อนร่วมทำงาน และมิตรที่ดีจากศิษย์ที่มีต่อครู

จากการที่ได้เป็นครูอาสา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ในครั้งนี้ เป็นการสอนหน้าชั้นเรียนครั้งแรกของผมและมีนักเรียนจำนวนมากมานั่งเรียน ผมรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกกังวลว่านักเรียนจะไม่ให้ความสนใจในเรื่องที่จะไปสอน

แต่เมื่อได้เริ่มสอนแล้วนักเรียนได้ให้ความสนใจในสิ่งที่สอน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ผมได้ให้นักเรียนได้ร่วมกันทำ ผมรู้สึกเริ่มรักในการที่ได้ทำหน้าเป็นผู้สอนหน้าชั้นเรียน การได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนความเป็นพลเมือง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ในครั้งนี้ จากที่ได้สังเกตนักเรียนรู้สึกว่านักเรียนทำกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน จะเห็นได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่ได้ศึกษาและเรียนรู้มาให้กับนักเรียนเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมไม่ละเมิดล่วงล้ำสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างมีความสุข

การที่ได้เป็นครูอาสาในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญเป็นอย่างมากให้กับผมอีกอย่างหนึ่ง ที่จะได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพราะการที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคตต้องทำให้เต็มที่ ทำให้สุดความสามารถของตนเอง และผมจะยึดมั่นตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานไว้ว่า ” ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการและในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ด้วย”

จากการที่ได้เป็นครูอาสาในครั้งนี้ถึงจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ความรู้สึกในครั้งนี้ก็มีความสุขมาก ความสุขไม่จำเป็นเป็นต้องให้สิ่งของเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตใจที่มีแต่การให้ก็สุขมากพอ การเป็นผู้ให้โดยมีจิตใจที่เมตตาจะทำให้เกิดแรงผลักดันในตนเองและเกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อให้เป็นครูที่ดีเป็นอนาคตของชาติต่อไป