หลักการและเหตุผล

การพัฒนาภาคใต้ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานั้น เกิดจากการตื่นตัวของหลายภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อตอบสนองโจทย์ปัญหาของพื้นที่ที่มีความแตกต่าง และประเด็นปัญหาทางสังคมที่นับวันยิ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญในการพัฒนาที่ผ่านมานั้น หลายๆ องค์กรได้ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ จนเกิดองค์ความรู้มากมายที่เป็นประโยชน์ ทั้งในประเด็นการจัดการภัยพิบัติ ประเด็นการศึกษา ประเด็นสิทธิมนุษยชน ประเด็นพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นในระดับใด อาสาสมัครหรือจิตอาสาถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมในมิติต่างๆ เสมอมา

พลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ทุกกลุ่มคน ทุกชุมชน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรูปแบบของการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสาที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่กลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หลักสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านอาสาสมัครแก่บุคคลนั้นคือ การเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยรุ่น ซึ่งสถานศึกษาทั้งหลายต้องกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ถึงการให้และการช่วยเหลือสังคม เป็นการปลูกฝังค่านิยมในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อไป ดังนั้น ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสาน เชื่อมโยงการทำงานเพื่อสังคมของเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอันประกอบไปด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ใน ทั้ง 5 วิทยาเขต และรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม มหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ สงขลาฟอรั่ม โครงการบัณฑิตอาสา มูลนิธิรากแก้ว มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือข่ายจิตอาสา และศูนย์อาสาสร้างสุขภาคใต้ เป็นองค์กรร่วมจัด เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมภาคใต้ ได้นำองค์ความรู้ของตนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอาสาสมัครของแก่เด็กและเยาวชน นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ มีช่องทางการดำเนินงานอาสาสมัคร และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนางานอาสาสมัครเชิงสร้างสรรค์ สู่พลังในการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่ภาคใต้ แก่นักศึกษา บุคลากร นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเพิ่มมากขึ้น
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรอาสาสมัครและชุมชน ในการพัฒนางานอาสาสมัคร เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ภาคใต้
  3. เพื่อเผยแพร่การกระบวนการทำงาน องค์ความรู้ ที่ได้จากการดำเนินงานอาสาสมัคร ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัน เวลา และสถานที่จัดโครงการ

วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.jitarsa.psu.ac.th/expo2018/

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  

ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานร่วมจัด

  1. กองกิจการนักศึกษา ม.อ. หาดใหญ่ 2. เครือข่ายจิตอาสา
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต 4. มูลนิธิรากแก้ว
  3. ศูนย์อาสาสร้างสุขภาคใต้ 6. โครงการบัณฑิตอาสา 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)      8. สงขลาฟอรั่ม                                               9. มูลนิธิชุมชนสงขลา     10. มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

—————————

กำหนดการงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561

ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

วันที่ 21 มีนาคม 2561

          08.30-09.00 น ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.30-10.00 น. กล่าวต้อนรับ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวรายงาน โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

10.00-11.00 น. เสวนาพิเศษ เรื่อง “งานอาสาสมัคร กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดย ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน ม.ธรรมศาสตร์

คุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม

ดำเนินรายการเสวนาโดย คุณนันทินิ  มาลานนท์ ผู้จัดการเครือข่ายจิตอาสา

11.00-12.30 น. ร่วมรับฟังการเสาวนาห้องย่อยตามหัวข้อที่สนใจ 4 ห้องย่อย ได้แก่

ห้องย่อยที่ 1 ….แนวทางการจัดการภัยพิบัติภาคใต้ (โดย…..SCCCRN)

ห้องย่อยที่ 2 …. “ห้องเรียนชุมชนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา” (Social Lab) (โดย…มูลนิธิรากแก้ว)

ห้องย่อยที่ 3….ผู้ประกอบการทางสังคม (โดย…ศูนย์อาสาสร้างสุข)

ห้องย่อยที่ 4….โรงเรียนกับการส่งเสริมงานจิตอาสา (โดย…องค์การนักศึกษา)

12.30-13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-15.00 น. ร่วมรับฟังการเสาวนาห้องย่อยตามหัวข้อที่สนใจ 4 ห้องย่อย ได้แก่

ห้องย่อยที่ 5… อาสา (ไม่) สมัครเล่น  (โดย…เครือข่ายจิตอาสา)

ห้องย่อยที่ 6….พลังพลเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคใต้ (โดย…สงขลาฟอรั่ม)

ห้องย่อยที่ 7….กิจกรรมนักศึกษากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป (โดย…กองกิจการนักศึกษา)

ห้องย่อยที่ 8….บัณฑิตอาสากับการพัฒนาภาคใต้ (โดย…โครงการบัณฑิตอาสา)

15.00-16.00 น. เสวนา คนอาสาบันดาลใจ โดยทีมงานโครงการก้าวคนละก้าว

16.00- 16.30 น. พิธีปิดงานมหกรรมจิตอาสา ภาคใต้