ประกาศผลการคัดเลือกรอบใบสมัคร โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก รุ่นที่ 9

โครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกรอบใบสมัคร เข้าสู่การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 นี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางโทรศัพท์หรือ Email

1 นางสาวอภิสรา ทองกวาว
2 นางสาววาทินี เขาเเก้ว
3 นางสาวณิชกานต์  มณีล้ำ
4 นายชัชวัสส์ ไตรยปัญจวิทย์
5 นางสาวจิราพร เฉิดฉาย
6 นางสาวศศินิภา อุทัยสอาด
7 นางสาวสุพิณญา กาสรศิริ
8 นางสาวดมิสา ศรีโภคา
9 นายอภิวัฒน์ สุนทรารักษ์
10 นางสาว ธาดารัตน์ ฉายปัญญา
11 นายฉัตรชัย เพชรจันทร์
12 นางสาวบงกช เตชะเกษม
13 นายกวีพจน์ คล้ายเพ็ญ
14 นาย ไตรรัตน์ คู่ธรรมจักร
15 นางสาวชญานิน วิสุทธิกุล
16 นางสาวชุติมน อ่อนละมูล
17 นางสาวนันท์นภัส บุญชื่น
18 นางสาวอภิวรรณ จันทรมนตรี
19 นางสาวมณฑิตา อุ่นผูก
20 นางสาวเมธาวี ศิริวงศ์
21 นางสาว ฤกษ์วดี อินทร์ตาล
22 นางสาว บงกช สาลี
23 นางสาว อรอุมา แต่ฉ้อง
24 นางสาว ทัศน์วรรณ คานศุวงค์
25 นายวีรชัย เลิศศรีจตุพร
26 นางสาว อารีนา สามะ
27 นางสาว ศุภนุช จึงยะกูล
28 นายยุทธภูมิ เพชรอุดมพร
29 นางสาวบีญันนะตี มะหะหมัด
30 นางสาววิชชุดา สมาเด๊ะ
31 นางสาวธนาพร ขันปัญญา
32 นางสาวเนตรนภา วงค์คำ
33 นายชนะชัย ปัญญาสูง
34 นางสาวอัญธิกา สอนสมนึก
35 นางสาวศศิกาญจน์ จิตตวะนา

ทั้งนี้ ทางโครงการขอขอบคุณผู้สมัครทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้งานอาสาสมัครจะสร้างความหมายและการพัฒนาอย่างมากกับสังคมเราต่อไป