มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

#ศูนย์การเรียนซีวายเอฟ #นครพนม

ก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทาง #คืนการศึกษาให้ชุมชน ของ CYF
.
จากการทำงานพัฒนาการศึกษาในถิ่นที่ห่างไกลมานานกว่า 18 ปี และจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเข้าสู่ปีที่ 6 ในปีนี้ CYF ยกระดับการทำงานโดยเปิดศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ

● พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
● ต่อยอดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนจากศูนย์การเรียนต่างๆทั่วประเทศ
● พัฒนาบุคคลากรครูเพื่อกลับสู่ศูนย์การเรียนชุมชนอย่างเข้มแข็ง
.
ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมได้ที่ :

: ธนาคารธนชาติ สาขา ไอทีสแควร์
(บัญชีออมทรัพย์) เลขที่ 190-6-08806-3
ชื่อบัญชี : มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน

ติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อรับใบเสร็จที่ : โทร. 02-105-4595