เวทีประชุมมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร

“Unlocking the Power of Volunteering : Contributions to Human Development”

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562
สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยเครือข่ายจิตอาสา Volunteer Spirit Network (ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) มีบทบาทของการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในการทำงานอาสาสมัครระหว่างภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกสู่สังคม เครือข่ายจิตอาสาได้เริ่มขับเคลื่อนงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2558 อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น เพื่อพัฒนากลไกส่งเสริมการทำงานอาสาสมัครอันที่จะนำไปสู่การพัฒนาพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกำลังสำคัญของการร่วมแก้ปัญหาและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว ปี 2562 เครือข่ายจิตอาสาจึงร่วมกับภาคีองค์กรต่างๆ จัดงาน “เวทีประชุมมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (CCT) กรุงเทพฯ (ราชเวที) โดยเวทีดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่นำเสนอประสบการณ์และองค์ความรู้ของการใช้กระบวนการอาสาสมัครในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติต่างๆ ภายใต้แนวคิดในการจัดงาน คือ “Unlocking the Power of Volunteering: Contributions to Human Development” โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากในและนอกประเทศ มาร่วมถ่ายทอดแนวคิด ความรู้และแนวทางของการใช้กระบวนการงานอาสาสมัครเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต เครือข่ายจิตอาสาขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมงาน โดยมีค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุมตลอดสองวัน) ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.volunteerspirit.org ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 20 มิ.ย. 62

——————————————–

กำหนดการ


ปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 500 บาท (รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเอกสารประกอบการประชุมตลอดสองวัน)

กระบวนการรับสมัคร

  1. เข้าเว็บไซต์ www.volunteerspirit.org และทำการสมัครตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
  2. ท่านจะได้รับอีเมลรายละเอียดการชำระเงิน และแบบฟอร์มออนไลน์แจ้งการชำระเงิน
  3. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 500 บาท/ท่าน และส่งหลักฐานการชำระเงินตามที่เจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดไว้
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันสถานะการลงทะเบียน “สมบูรณ์” กลับไปยังอีเมล์ของท่าน