ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Volunteer Management for Sustainable Development Training

วันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย (ราชเทวี) กรุงเทพฯ