รายชื่อผู้สมัครโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กรุ่นที่ 10 (รอบที่พิเศษ) ที่ผ่านการคัดเลือก
ชื่อ-นามสกุล
นางสาว พรนภา เทพวงษา
นางสาว กาญจนา ครองใจ
นางสาว ฟิตเตราะห์ บาโง๊ะ
นางสาว ปัญชลี รอดทั่ง
นางสาว ธนาพร ขันปัญญา
นาย ปานศิริ ศิริเดช
นางสาว โกลัญญา กุลวงศักดิ์