หอบรักไปห่มป่า รักษ์เธอเสมอทุ่น ดอกไม้ในที่ลับตา

ในวงเล็บเปิด ซ่อม เสริม เติม ทุ่น แนวรั้วแนวรักษ์ สู่กลางใจเธอ
วันเสาร์ที่ ๕(เช้า) – วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพัน-ห้าร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)
– รถตู้ + น้ำมัน

  • รถ4WD + เชื้อเพลง
  • เรือ + เชื้อเพลิง

– อาหาร ทุกมื้อในป่า (ช่วยกันทำกิน)
– อุปกรณ์

ณ หน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

* * * ห ม า ย เ ห ตุ ที่ ม า ข อ ง คำ * * *
ดอกไม้ในที่ลับตา : ดอกไม้แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นดอกไม้ของยังให้ความสวยงามอยู่ดี เช่นเดียวกับการทำดี แม้ไม่มีใครเห็นแต่ความดีก็ยังอยู่ ดังนั้นหากจะทำดีทำไปเลย โดยไม่ต้องเอามาอวด ที่มาของชื่อ จากเพลง ดอกไม้ในที่ลับตา ของวงนั่งเล่น

ทำ อ ะ ไ ร
กิจกรรมลงมือทำ ร่วมด้วยช่วยกัน
– ชวนอาสามาลงมือขัดสนิมเหล็ก ทาสีปราการทางน้ำ

(ปราการ = แพลอยน้ำ) เพื่อบ่งบอกแนวเขตและป้องกันลักลอบเข้าพื้นที่

– ศึกษาธรรมชาติ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หน่วยพิทักษ์ป่าองค์ทั่ง

ทำ ไ ม ต้ อ ง ต้องทำกิจกรรมนี้

จากเดิมที่ซุดโทรมและบอกแนวเขตฯไม่ชัดเจน จึงต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงให้พร้อมใช้งานและเป็นแนวป่า ป้องกันการลุกล้ำแนวเขตฯ
ผ ล ที่ ไ ด้
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแล้วแล้วส่งผลถึงการฟื้นตัวของป่าไม้ในธรรมชาติแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นส่วนช่วยสัตว์ป่าให้มีชีวิตรอดด้วย อีกทั้งเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในเขตบังเกิดประโยชน์หลายต่อในการลงมือทำ
กำ ลั ง ใ จ : ในแง่ของผู้เข้าร่วม นอกจากได้ลงมือแบ่งปัน ด้วยวิธีลงมือทำ ส่งถึงสัตว์ป่าในธรรมชาติการช่วยฟื้นฟูดูแลป่าทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแล้ว ยังได้เติมเต็มมิตรภาพระหว่างกันของมิตรจิตอาสาทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเพียงแค่ผู้เข้าร่วม “ เ ปิ ด ” ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่

กำหนดการ
หอบรักไปห่มป่า รักษ์เธอเสมอทุ่น ดอกไม้ในที่ลับตา

ในวงเล็บเปิด ซ่อม เสริม เติม ทุ่น แนวรั้วแนวรักษ์ สู่กลางใจเธอ
วันเสาร์ที่ ๕(เช้า) – วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๐๖.๐๐ น. ภาระกิจนัดหมายอาสา โดยพร้อมเพรียงกัน
(ลานจอดรถ BTS จตุจักร)
๐๖.๓๐ น. ล้อหมุน พร้อมเดินทาง
(เดินทางโดยรถตู้)

๐๙.๐๐ น. แวะเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงเรา

๑๑.๓๐ น. เติมท้องให้ผองเราอิ่ม
๑๒.๐๐ – ๑๕.๓๐ เดินทาง นั่งรถ ลงเรือ เพื่อเข้าพื้นที่

๑๖.๓๐ –  คุ้นเคยพื้นที่ แบ่งานกันทำ

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ อาหารเย็น : ทำเองกินเองนักเลงพอ (๑)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักจากป่าสู่กลางใจเธอ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนในพื้นที่ ๑)

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า : ทำเองกินเองนักเลงพอ (๒)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. กิจกรรมรักษ์เธอเสมอทุ่น ผลัด ที่ ๑
๑๒.๐๐ อาหารเที่ยง : ทำเองกินเองนักเลงพอ (๓)
๑๓.๐๐ กิจกรรมรักษ์เธอเสมอทุ่น ผลัด ที่ ๒

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ อาหารเย็น : ทำเองกินเองนักเลงพอ (๔)
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ กิจกรรมหอบรักจากป่าสู่กลางใจเธอ
๒๑.๐๐ พักผ่อนหลับนอน
(นอนในพื้นที่ ๒)

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๐๖.๐๐ ฟ้าสางที่กลางป่า อาหารเช้า : ทำเองกินเองนักเลงพอ (๕)
๐๙.๐๐น. – ๑๒.๐๐น. ออกจากป่าไปล่าสัญญาณมือถือ

เก็บสัมภาระ กลับ กรุงเทพฯ
๑๖.๐๐ น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

#โรงบ่มอารมณ์สุข : #โลกสวยด้วยน้ำใจ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายคนละ
ค่าใช้จ่าย คนละ ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพัน-ห้าร้อย-ห้าบาทถ้วน)
โครงการขอรับเฉพาะอาสาที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขบนรถคันเดียวกัน
– ขออนุญาตไม่รับผู้ที่เดินทางไปด้วยตนเองไม่ว่ากรณีใดๆ ขออภัยในความไม่สะดวกของท่านครับไม่แวะรับรายทาง

สำหรับเด็ก
ทางกลุ่มขออนุญาตเก็บเท่ากับผู้ใหญ่ ๑ ท่าน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนคนที่เข้าร่วม ขออภัยเรื่องค่าใช้จ่าย ณ ส่วนนี้อย่างยิ่ง

– คำถาม ทำอาสาแล้วทำไมต้องมีค่าใช้จ่าย
– คำตอบ
๑.เหตุที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีรายจ่าย
๒.ไม่มีรายรับ เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ขอ หรือได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานใด
๓.ค่าใช้จ่ายดังกล่าว คิดจากจำนวนที่ต้องใช้คร่าวๆ หารด้วยจำนวนคน
๔.หากเงินเหลือจากกิจกรรมมอบให้กับพื้นที่เพื่อเป็นกองทุนในการดูแลรักษาป่าต่อไป
๕.แต่หากเงินขาดเก็บเพิ่มตามจริง

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนำมาใช้ดังนี้
๑.อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับทำกิจกรรม
๒.รถตู้

๓.น้ำมัน
๔.รถกะบะ+เชื้อเพลิง
๕.เรือ+เชื้อเพลิง
๖.ค่าอาหาร (วัตถุดิบ)
๗.อื่นๆที่ยังนึกไม่ออก

ห้องนอน ทุกคนต้องเตรียมเต็นท์ ถุงนอนไปด้วยตนเอง

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้ จนถึง วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือจนเต็ม
รับจำนวนจำกัด ๙ คน

ติดต่อสอบถาม
นายจิระพงค์ รอดภาษา (นุ้งนิ้ง)
E-mail: Sunday2309@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๑๕ ๘๕๖๔ ( 081-515 8564 )

เตรียมตัว และเตรียมใจ
– เปิดใจ
-ในการทำกิจกรรมควรสวมรองเท้าแบบหุ้มเท้าเพื่อความปลอดภัย
– ไฟฉาย ยากันยุง รองเท้าแตะ
– กินง่ายอยู่ง่าย เปิดใจเรียนรู้ และรับฟังผู้อื่น
– เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำตัว หมวกกันแดด
– ครีมกันแดด
– เสื้อกันหนาว กลางคืนอากาศจะหนาว
– ถุงนอน หรือ อุปกรณ์การนอนที่ทำให้ท่านนอนได้ สบายที่สุด

– เต๊นท์

ขอความร่วมมือ
***อาสาปลอดเหล้า งดอบายมุข และของมึนเมา การพนันทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดกิจกรรม ***

ถ้าชอบกด Like
http://www.facebook.com/HappySeedsGroup
ถูกใจชวนไปแบ่งปัน
เครือข่ายอาสาอิสระ “โรงบ่มอารมณ์สุข”
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดี แบ่งปันความสุข
มิตรภาพที่ปราศจากแอลกอฮอล์
ความสนุกที่ไร้การพนัน
พื้นที่สร้างสุขปลอดอบายมุข ทุกชนิด
http://www.facebook.com/Volunteaw

วิธีการสมัคร: การสมัครร่วมกิจกรรม ๑.ส่งรายละเอียด มาทางอีเมลล์ รับสมัครทางอีเมลล์เท่านั้น E-Mail : Sunday2309@hotmail.com ( * * สื่อที่ท่านรับข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ เท่านั้น* * ) ๒.รายละเอียดที่ส่งมาทางเมล ๐.แจ้งชื่อกิจกรรม "จิตอาสา รักษ์เธอเสมอทุ่น ธันวาคม" ๑.เพศ / คำนำหน้านาม ๒.ชื่อ-นามสกุล ๓.ชื่อเล่น (ทำป้ายชื่อ) ๔.วันเดือนปีเกิด ๕.เบอร์ติดต่อกลับ ๖.อีเมล์ ๗. facebook ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓.รอการตอบกลับ อีกครั้ง เพื่อแจ้งเลขบัญชีธนาคาร ๔.เมื่อสมัครมาแล้วและได้รับการตอบกลับ โอนเงินค่ากิจกรรม ภายใน ๓ วันหลังจากสมัคร เพื่อยืนยันกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อทางโครงการได้ทุนส่วนหนึ่งนำไปมัดจำ ค่าอาหารและพาหนะในการเดินทางและเป็นการยืนยันการร่วมกิจกรรมสมัครกิจกรรม โอนคนละ ๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งพัน-ห้าร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน) ** แจ้งหลังจากสมัคร** ๕.เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายสำเนา/ถ่ายรูป ส่งมาที่ sunday2309@hotmail.com พร้อมระบุรายชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อกลับ โปรดเก็บสลิ๊ป ในการโอนเงินไว้ เพื่อนำมายืนยันในวันเดินทาง

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 10 คน
ค่าใช้จ่าย: 1550 บาท
พื้นที่ปฏิบัติงาน: สุพรรณบุรี
ปิดรับสมัครวันที่: 03/12/2020
อีเมล: sunday2309@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ: (081) 515-8564