หลักการและเหตุผล
กิจกรรมทีมยุวชน SKYMED NEWGEN JUNIOR เป็นกระบวนการในการทำงาน
เพื่อให้ยุวชน มีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาตนเองให้เต็มที่ตามศักยภาพ โดย
ในการฝึกจะต้องให้สมาชิกได้รับการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพและครบถ้วน
ทั้ง ๖ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จิตใจ และคุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างโอกาสให้ยุวชนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ยุวชนได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
คุณสมบัติของทีมยุวชน SKYMED NEWGEN JUNIOR
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ข้อแนะนำ
1. การบำเพ็ญประโยชน์ (Giving Service)
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ยุวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ได้ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้เป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ แสดงความเมตตากรุณา
เพื่อให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)
ช่วยให้ยุวชนได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติ
หน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติด้วยความเต็มใจ
3. วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage)
ช่วยให้ยุวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ และมรดกของชาติ พร้อมที่จะอนุรักษ์และช่วยเผยแพร่สิ่งที่ดี
งามนี้แก่ผู้อื่น
4. สิ่งแวดล้อม (Environment)
ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ยุวชนได้รู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม
5. การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Relationships)
ช่วยให้ยุวชนได้รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น ด้วยการเป็นมิตร และเรียนรู้การทำงา
ร่วมกับผู้อื่นโดยกระบวนการของระบบหมู่

***ทางเราจะมีการเก็บคะแนนของทีมยุวชน เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่ายุวชน***

วิธีการสมัคร: ติดต่อผ่านเพจเฟสบุ๊คฆ SKYMEDNEWGEN หรือโทร062-6838558

จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 99+
ค่าใช้จ่าย: free
พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
ปิดรับสมัครวันที่: 30/09/2025
อีเมล: chanlakan.skymed@gmail.com
เบอร์ติดต่อ: (084) 225-9384