เริ่มจากการที่ชอบทำงานด้านอาสาสมัคร เมื่อก่อนเคยศึกษาอยู่เอกสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีโอกาศลงพื้นที่บ่อยและได้พบเจอปัญหาหลากหลายชนิดโดยที่พบมากสุดคือเรื่องสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ห่างไกลมั้งจะไม่ค่อยเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรทางตรงมากกว่าทางอ้อม ทั้งบนบกและในทะเล ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของชุมชนเอง( เช่นการเผา )จนวันนึงเราได้เข้าร่วมงานอาสาต่างๆและได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่จะสามารถช่วยสร้างและซ่อมแซมธรรมชาติในส่วนที่เราทำได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีสืบต่อไป ฟื้นฟูธรรมชาติ ส่งเสริมให้คนในเมืองออกมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดนไม่หวังสิ่งตอบแทน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือและความสมัครใจของคนในสังคม ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
สุรศักดิ์ ประไพรินทร์เริ่มจากการที่ชอบทำงานด้านอาสาสมัคร เมื่อก่อนเคยศึกษาอยู่เอกสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีโอกาศลงพื้นที่บ่อยและได้พบเจอปัญหาหลากหลายชนิดโดยที่พบมากสุดคือเรื่องสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ห่างไกลมั้งจะไม่ค่อยเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรทางตรงมากกว่าทางอ้อม ทั้งบนบกและในทะเล ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของชุมชนเอง( เช่นการเผา )จนวันนึงเราได้เข้าร่วมงานอาสาต่างๆและได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่จะสามารถช่วยสร้างและซ่อมแซมธรรมชาติในส่วนที่เราทำได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีสืบต่อไป
ฟื้นฟูธรรมชาติ ส่งเสริมให้คนในเมืองออกมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดนไม่หวังสิ่งตอบแทน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือและความสมัครใจของคนในสังคม ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย

สุรศักดิ์
ประไพรินทร์

กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม