เดือนธันวาคม ปี 2543 เดิมเป็นศูนย์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับผู้หญิงที่ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมการพัฒนาตนเองและพัฒนาทางด้านอาชีพ ส่งเสริมและให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ และสิทธิ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการงานและเส้นทางอาชีพ
1 ส่งเสริมการศึกษาโดยการอบรม ให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองและอาชีพ ตลอดจนแนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาส

2 ส่งเสริมให้ผู้หญิงและเยาวชนหญิงรู้และตระหนักในสิทธิด้านต่างๆ

3 ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

4 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด”
พัฒนาศักยภาพของตนเองและทักษะทางอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สโรชินี อัญญเวชสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโครงการ

high-OnNut map-TH

1. สอนภาษาอังกฤษ
2. แปลเอกสาร
3. สอนคอมพิวเตอร์
4. ทำกิจกรรมนอกสถานที่
5. วิทยากรดำเนินกิจกรรม
6. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์