มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (2548) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ยากไร้ ด้อยโอกาสในชุมชน ร่วมกับครอบครัวของผู้สูงอายุ สมาชิกในชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่
องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
เสริมสร้างศักยภาพของผู้สูงอายุที่ยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากพลังของผู้สูงอายุ ชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน
เจนวิทย์ วิโสจสงคราม
เจ้าหน้าที่สื่อ และสื่อสารองค์กร

1. สนับสนุนการพัฒนางานผู้สูงอายุในประเทศไทยด้านทรัพยากรและการบริการ
2. สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดสวัสดิการและ กิจกรรมอื่นๆในลักษณะเครือข่าย แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3. เสริมสร้างการปลุกจิตสำนึกสาธารณ โดยการให้ข่าวสาร การศึกษาและการสื่อสาร ให้เห็นความสำคัญ ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ
4. เสริมสร้างศักยภาพแก่บุคลากรและอาสาสมัคร ที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้สูงอายุเอง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ด้วยการอบรม พัฒนา และปรึกษาอย่างเป็นระบบ
5. ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ
6. ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม และภัยพิบัติอื่นๆ
7. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด"