ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิเด็ก เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2524 ต่อมา ปี พ.ศ. 2539 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (The Center for the Protection of Children’s Rights Foundation )
“มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยได้ตระหนัก และรับรู้สภาพความเป็นจริงของปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กที่มีอยู่มากมาย พันธกิจสำคัญ คือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก โดยผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมไทย ในการคุ้มครองและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก วัตถุประสงค์ 1.สนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 2.ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กผู้ถูกละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 3. ศึกษาและเสนอแนวทางในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย ให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านเด็กและสิทธิมนุษยชนและเอกชนในการปกป้อง และคุ้มครองเด็กทุกกรณี”

"- สนับสนุนองค์กร (แปล,ถอดเทป) - สอนน้อง (บ้านเด็ก/ชุมชน) - ระดมทุน"