“มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาและได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท โดยมีแผนดำเนินงานและการวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการที่ดี มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเลขที่อนุญาตที่ต.๑๘๘/๒๕๔๕ และจากกระทรวงมหาดไทยเลขทะเบียนมูลนิธิกท๑๑๖๖จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย”

“ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้มีการศึกษาและได้รับการอบรมพัฒนาปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยอาศัยชุมชนมีส่วนร่วมด้วยการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดการกระจายด้านการศึกษาและลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด สนับสนุน ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างและส่งเสริมกลไกการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการเข้าถึงบริการของรัฐ”
นายธีร์ภัทร สูตะบุตร
ประธานกรรมการ